gasteboek

NijsargyfTwitter

Freed 30 juny ek ┌TFERKOCHT!

FOAR FREED 30 juny ek gjin kaarten mear! Jûn, Woansdei en Snein 2 july noch wol kaarten, mar it giet wol hurd. Dus wês der by! Bestel no gau op de pagina KAARTFERKEAP!


Snein 25 juny ┌TFERKOCHT!!

Foar kommende snein 25 juny binne alle kaarten op. Foar de oare foarstellings binne noch wol kaarten, al binne foar 30 juny ek net folle kaarten mear oer. Dus wachtsje foar kaarten net te lang mear.


Breaking news!

Breaking news.....Himmelaksje fan de binde fan de Swarte Hân rint finaal út de hân!! It begon allegear mei it mystearje fan de Swarte Hantsjes troch hiel Littenseradiel. Oant Bromsnor derefter kaam dat dit it wurk wie fan de Binde. Hawar, de Binde moast oan de himmel mar hoe moat dat.....sûnder wetter & sop??...


In stjŕr wŕze betsjut ek in soad wachtsjen

Twa famkes sitte mei de rêch tsjin de muorre fan mfc De Tysker yn Easterwierrum. Sy moatte wachtsje oant sy oan de beurt binne om te aktearjen. Sy sjogge hoe’t twa jonges in sène spylje út Pietje Bell en de binde fan de Swarte Hân. Regisseurs Romke Gabe Draaijer en Sjoerd Blom binne tefreden. ,,It is s&u...


Wie een heuse drukpers bouwt mag grappen maken

Dit jier hat it Berne Iepenloft Spul wer in totáál oar dekor as ferline jier. Want spile ‘De Geast fan Spultsjelittens’ him ôf op it plattelân, Pietje Bell en de binde fan ‘e Swarte Hân spilet yn it Rotterdam fan 100 jier ferlyn. Yn in echte krantedrukkerij. Ferline jier wie ik maklik. ...


Oefenje Oefenje Oefenje

---- en de heiten mar switte......


Kaartsjes mei koarting: Allinnich yn April!

De Binde fan de Swarte Hân is los!!! It Berne Iepenloft Spul yn Easterwierrum hâldt yn april in ier-en-betiid-aksje yn it kader fan de foarstelling Pietje Bell en de Binde fan ‘e Swarte Han. Wa’tkrekt sa handich en fluch is as de bindeleden en dizze moanne kaartsjes bestelt, hat in aardige koarting te pakken. Ne...


Binde fan de Swarte HÔn achter smeerpoetserij

Wommels - De afdrukken van zwarte handen die de afgelopen weken overal opdoken op ramen en muren in vrijwel alle dorpen van Littenseradiel blijken afkomstig van leden van de 'Bende van de Zwarte hand'. Dat heeft onderzoek van de politie uitgewezen. Wijkagent Trinus Hoekstra is opgelucht dat er eindelijk klaarheid is in de zaak....


Nieuw Stuk!!

AHA! Dus dat waren die schoensmeerafdrukken van handen die de afgelopen weken overal op deuren en ramen te zien waren! Dat was het werk van Pietje Bell en zijn Binde fan 'e Swarte Hân!   33 kinderen zijn hartstikke hard aan het repeteren voor het nieuwe stuk dat ze vanaf 22 juni gaan opvoeren. Het is ee...


Foto's Audysjes 2017

Sneon 14 en sneon 21 jannewaris wienen wer de audysje foar it BIS fan 2017. 65 Bern út groep 7 en 8 út Littenseradiel hawwe audysje dien. Dit jier sille der 33 bern meidwaan oan BIS2017.


Audysje BIS 2017

Opjeftetermyn is oanpast nei 11 jannewaris!!! Hasto dy noch net opjûn? It kin noch wol! Bisto in bern út Littenseradiel en sitst yn groep 7 as 8? Dan hast in brief krigen foar de audysjes fan BIS. Hast dy al opjûn?! Dat moat FOAR 11 JANNEWARIS! Mail dyn formulier nei info@berneiepenloftspul.nl. Bist it opjeftestryp...


Nije ploech Berneiepenloftspul daget akteurs ˙t

Alle 256 bern út de groepen 7 en 8 fan de sântjin skoallen yn Littenseradiel hawwe ôfrûne wike in persoanlike útnoeging krigen: dochst mei oan de audysjes foar it iennige berneiepenloftspul fan Fryslân? Op 14 jannewaris binne de earste audysjes, in wike letter is de definitive seleksje. Dat binne i...