gasteboek

NijsargyfTwitter

Berne Iepenloft Spul 2018 set ˙tein

Noch efkes sjonge foar alle heiten en memmen en de twa audysjedagen fan it Berne Iepenloft Spul sitte der wer op. It wiene de ôfrûne sneonen twa hiel leuke dagen fan sjongen, dûnsje en toanielspylje mei in grutte ploech bern en ek wol in bytsje spannend want fan de hast 70 bern is der yn it stik fan dit jier plak foar 36...


Audysjes BIS 2018 opjefte oant 8 jan. 2018

Beste bern út de groepen 7 en 8 fan de skoallen út de Greidhoeke (âld-Littenseradiel), beste memmen en heiten of fersoargers! Wy sykje bern dy't graach toanielspylje, sjonge en/of dûnsje meie, want: de plannen foar it 28e Berne lepenloftspul 2018 lizze klear! Werom  soesto dat wolle?! It Is in f...


BIS winner Pyt van der Zee Priis 2017

It bestjoer en de meiwurkers fan it berne-iepenloftspul fan Easterwierrum hawwe tongersdeitejûn de Pyt van der Zee-priis wûn. Ut hannen fan deputearre Sietske Poepjes ûntfong it iepenloftspul dizze provinsjale priis foar it brede Fryske toaniel. De priis wurdt ien kear yn de trije jier útrikt. Neffens de sjue...