De earste repetysjefoto's!

Moandei 16 april

Jimme sille miskien wol tinke....gebeurt der wol wat yn Easterwierrum? FANSELS! Der wurdt hiel hurd wurke oan de foarstelling Alice yn Wûnderlân. Sjoch mar nei de foto's die't Johan wer foar ús makke hat.


1e repetysje foto's April 2018

Fotograaf: Johan van der Klaauw

« werom