Ferskes PIPPI bestelle

Tiisdei 11 july

De ferskes fan Pippi kinne besteld wurde op in USB stick. Kosten binne € 12,50 inkl. ferstjoeren. Jo kinne in mailtsje stjoere nei bis.berneiepenloftspul@gmail.com mei jo namme en adresgegefens.

« werom