Foto's repetysje woansdei 17 april en bouwerij 20

Snein 21 april

Reptysjefoto's fan woansdei en bouerij fan juster...dus minsken der gebeurt fan alles yn Easterwierrum..Hâld FB yn'e gaten...meikoarten mear ynformaasje...oer??? Ja dat ferklappe wy noch net! #BIS2019 #berneiepenloftspul #bisberneiepenloftspul #hetwordtmooi


BIS perikelen April 2019

Fotograaf: Johan van der Klaauw en in mem

« werom