It bestjoer hat it der mar drok mei.

Tongersdei 8 desimber

Yn de wike fan 12 desimber sille de bestjoersleden by de skoallen fan de greidhoeke en dêr om hinne del om de briefkes foar de audysjes rûn te bringen. We ha der al wer in hiele protte sin oan!!

« werom