Resinsje Omrop Fryslân 24 juni 2023

Tiisdei 27 juny

Marijke de Boer hat in prachtige resinsje skreaun oer PIPPI! Op ûndersteande link is it werom te sjen en te lêzen!

https://www.omropfryslan.nl/fy/nijs/1212069/resinsje-fan-berne-iepenloftspul-pippi-in-feest-foar-each-en-ear

« werom