We binne LOS! Kick-Off BIS 2022

Moandei 31 jannewaris

Kick off van BIS 2022 hjoed!! Bern, alders, artistiek team en bestjoer hawwe de oftrap mei elkaar belibbe. En hoe! Folle blije gesichten en op t ein in heus optreden oan alle folwoeksenen. Dat smakket nar mear! Fanof woansdei 2 x yn'e wike oefenje en yn de rol groeie!! Alders hawwe hun opjun foar de ferskate groepen om mei elkoar n moaie BIS produksje del te setten.


Kick-Off BIS 2022

Fotograaf: Johan van der Klaauw

Kick off van BIS 2022 hjoed!! Bern, alders, artistiek team en bestjoer hawwe de oftrap mei elkaar belibbe. En hoe! Folle blije gesichten en op t ein in heus optreden oan alle folwoeksenen. Dat smakket nar mear! Fanof woansdei 2 x yn'e wike oefenje en yn de rol groeie!! Alders hawwe hun opjun foar de ferskate groepen om mei elkoar n moaie BIS produksje del te setten.

« werom