2013 - Asteriks & Obeliks

BIS audysjes foar 2014
Freed 13 desimber
Bêste famkes, jonges, memmen, heiten as fersoargers, De plannen foar it 24e Berne Iepenloftspul 2013 lizze klear. Ek dit jier sykje wy  wer bern dy’t graach toanielspylje, sjonge en/as dûnsje meie. De audysjes hjirfoar binne op sneon 11 en sneon ...

lês fierder


BIS spilet yn 2014.......Bern de Baas!!!
Tongersdei 12 desimber
Beurskelûke achter in hage wei, beltsjelûke, rútsjetikje? Is dat no sa slim? Undogensk, jawis. Mar  jo ha dochs ek jong west! No, dan! Dat is fansels wol sa, mar as der stadichoan mear dingen yn it doarp barre dy’t net mear ûndogensk bin...

lês fierder


DVD 's Asteriks en Obeliks bestelle
Moandei 24 juny
Wa't nei freed-te-jûn alles graach nochris sjen wol, kin fia info@berneiepenloftspul.nl in moaie DVD bestelle!! Jou efkes troch namme, adres ensf. Foar de bern en heiten en memmen....de dvd is klear mei de reunie. Dizze sil begjin oktober wêze.


It giet jûn 21-juny TROCH!!!
Freed 21 juny
De foarstelling giet jûn gewoan troch!! Der sil tusken healwei 8 en healwei 9 noch in pear drippen falle, mar dernei sil it doch droech wurde...der is de mooglikheid om te skûljen ....dus reinjas oan en op nei Easterwierrum! En ja we wenje no ienris yn ús moaie...

lês fierder


BIS TV - Extra 2!!!
Woansdei 19 juny

BIS TV 5 - Efter de Skermen
Moandei 17 juny

Woansdei-te-middei as Freed nei BIS??? Dat kin!
Tiisdei 11 juny
Tinke jo no ik wol woansdei as freed noch wol efkes nei it Berne Iepenloftspul Asteriks en Obeliks, mar ik ha yn de foarferkeap gjin kaarten besteld. Gjin inkeld probleem. Ek oan de kassa binne noch kaarten te krijen....it is hearlik BIS waar. Dus minsken, net stinne mar hinne!! ...

lês fierder


Ha jo jo kaarten al besteld???
Tiisdei 11 juny
   


Panorama BIS in 360 graden
Tiisdei 11 juny


FD 10-06-2013 It fermaak sit 'm yn....
Tiisdei 11 juny

LC 10-06-2013 Boem Knal Boing Krak
Tiisdei 11 juny

LC 07-06-2012 Siz it mar gewoan.....
Tiisdei 11 juny

Jûn Premjêre......Spannend!!
Freed 7 juny
Hjoed is DE dei....premjêre.....spannend!!! Alle bern/spilers, AT, Bestjoer en alle meiwurkers......TOI TOI TOI! Wolle jo ek sjen hoe oft de bern Asteriks en Obeliks foar it fuortljocht bringe? Der binne noch kaarten!! Ek oan'e kassa!  


De lêste puntsjes op de i
Tongersdei 6 juny
Al by it ynrinnen fan de pastorijtún yn Easterwierrum is dúdlik dat der de lêste wiken in protte wurk ferset is. It dekôr is hast hielendal klear. Der is omraak timmere, skroeve en ferve. De tribunes steane teplak en achter it dekôr stiet in gr...

lês fierder


BISTV 4 CD opnames & Dûnsrepetysjes
Snein 9 juny

BIS op ynternetpagina fan it Sneeker Nieuwsblad
Tongersdei 6 juny
Justerjûn hat Cees Walinga del west foar de NDC Mediagroep. Hij hat in moai ferhaal skreaun oer it Berne Iepenloftspul om't moarn de premjêre is!! Mei foto's en in filmpke derbij. Wolle jimme it sjen klik dan op dizze link: http://www.sneekernieuwsblad.nl/n...

lês fierder


In Iiskâlde repetysje..25 maaie
Tiisdei 28 maaie
Noch 13 dagen......oant de premjêre fan Asteriks en Obeliks! Repetere wie ôfrûne sneon in kâld putsje...jo soene tinke dat it noch mar Maart is! Mar sa is't net! Der wurdt hurd repeteert! Eltsenien is hurd oan it wurk om alles op tiid klear te krijen f...

lês fierder - Meer foto's


CD Opnames.....it stiet derop!
Moandei 27 maaie
Yn Snits binne ferline wike de opnames west foar de CD. Lyk as alle jieren is dit foar de bern wer in hiele spesjale ervaring!... Dus minksen keapje ús CD! De bern hawwe harren úterste bêst dien!

Meer foto's


It dekôr út de bern wei betinke
Freed 10 maaie
Moandeitejûns, woansdeitejûns en sneons wurdt der hurd wurke oan it dekôr fan “Asteriks en Obeliks en de yntrigant”, it berneiepenloftspul dat op 7 juny yn premjêre giet. Sa’n 20 ‘bouheiten’ timmerje, seachje, boarje en s...

lês fierder - Meer foto's


Start Kaartferkeap Asteriks en Obeliks!!!
Woansdei 1 maaie
Fanôf moandei 6 maaie kinne de kaarten foar de foarstelling Asteriks en Obeliks fia dizze side besteld wurde. We hoopje jimme fansels allegearre man, frou en bern machtich te sjen yn de Pastorijtún by dit spektakel!!!  


BIS Bern binne sljocht mei regisseuse Jelmar
Woansdei 17 april
  BIS-Bern binne sljocht mei regisseuse Jelmar!   It berneiepenloftspul yn Easterwierrum wurdt dit jier regissearre troch Jelmar Hoekstra. In 34-jierrige, ekspressive frou út de Rottefalle dy’t lekker gek dwaan kin, mar op syn tiid ek hiel ser...

lês fierder


3e Aflevering BIS-TV....
Snein 31 maart

Dekôrbouwen..in kâld putsje...
Woansdei 27 maart
We binne alwer in pear wike "los" mei it dekôrbouwen.....dat is op it heden in tige kâld putsje!!!! Mar de mannen litte harren net kinne! Op moandei wurdt der bouwt yn de loads fan boubedriuw Kooistra yn Wommels. Dêr is it ietsje minder kâld....w...

lês fierder - Meer foto's


It begjin is der......Asteriks en Obeliks
Woansdei 27 maart
Ôfrûne sneon hienen "ús akteurs" in 1e trochloop foar meiwurkers fan it Berne Iepenloftspul. Hjir en dêr wiene dochs ek al wat senuwen te bespeuren. Marrrrrr it is noch mar it begjin, it sit yn de grûnferve sa't Jelmar der regizeuse se...

lês fierder - Meer foto's


De BIS-bern knokke har troch de repetysjes hinne..
Freed 22 maart
As jo op in sneon yn maart it Bogermankolleezje yn Wommels binnenstappe, tinke jo dat der in groep judoka’s hurd oan it trenen is. Sa’n 25 bern yn judopakken en oare sportklean, drave, springe, kopkedûkelje en ploffe op de dikke matten yn it gimmestyklokaal. Mar...

lês fierder


Judoles yn Wommels
Sneon 9 maart
Judoles??? Wêr is dat goed foar?? Sjoch as jo yn in tonielstik fjochtsje moatte (Romeinen tsjin de Galiërs) dan is it handich te witte A. hoe't jo falle moatte om niks te brekken en B. dat it der ek "hiel echt" út komt te sjen. Oars soe it mar in ...

lês fierder - Meer foto's


BIS TV 2013 - Ôflevering 2 - De 1e Repetysje
Woansdei 20 febrewaris

BIS TV 2013 - EXTRAAA!
Woansdei 20 febrewaris

Foto's Audysjes 2013
Snein 27 jannewaris
Sjoch hjir foar foto's fan de audysjes fan 25 jannewaris! Jongens en famkes dy't meispylje yn Asteriks en Obeliks...in hieeeeeeeel soad Súkses en in soad Wille tawinkse!

Meer foto's


BIS TV 2013 - Ôflevering 1 - De Audysjes
Freed 25 jannewaris

BIS spilet yn 2013........Asteriks en Obeliks
Moandei 7 jannewaris
Mysterieuze dreun oplost!  De 'beving' fan tiisdeitemiddei 11 desimber komt troch in fallende menhir! Asteriks en Obeliks binne delstrutsen yn de tún fan de pastorij yn Easterwierrum. "Fuort even in stientsje delsette," sei Obliks. Mar de gr&uci...

lês fierder


Fannemiddei noch nei it BIS???
Snein 9 juny
Wolle jo fannemiddei noch delkommen om ús produksje Asteriks en Obeliks  te sjen? Dat kin!! Der binne noch losse kaarten oan'e kassa te krijen. Reservere net nêdich...elts is wolkom!