2014 - Bern de Baas!

Ynformaasje oer de Audysjes
Tiisdei 9 desimber
Oan de bern fan Littenseradiel Bears, desimber 2014 Bêste famkes, jonges, memmen, heiten as fersoargers, De plannen foar it 25e Berne Iepenloftspul 2015 lizze klear. Ek dit jier sykje wy wer bern dy’t graach toanielspylje, sjonge en/as dûnsje meie. ...

lês fierder


BIS 25 jier spilet "FRIEZZ"
Moandei 8 desimber
  It Berne Iepenloftspul (BIS)  bringt takom simmer yn de pastorijtún yn Easterwierrum in bewurking fan de Disney-topper 'Frozen' foar it fuotljocht. BIS jout oan it stik de titel 'Friezz'. It is foar BIS in jubileumjier, it Berne Iep...

lês fierder


Gouden Gurbe foar BIS foar foarmjouwing
Woansdei 15 oktober
Ôfrûne sneon hat Anneke Hogeveen in Gouden Gurbe yn ûnfangst nommen. Hja krige yn de kategory foarmjouwing in Gurbe foar de klean fan de BIS bern! Geweldich fansels. Tige fertsjinne! It juryrapport folget noch. 

Meer foto's


Foto's bestellen
Woansdei 25 juny
De foto's van BIS 2014 kun je hier bestellen. klik hier


De lêste foto's van 21 Jûn
Woansdei 25 juny
De laatste foto's van 21 juni.

Meer foto's


Foto's van 18 Jûn
Woansdei 25 juny
De foto's van 18 juni

Meer foto's


Noch nei it BIS "last minute"? Dat kin!
Tiisdei 17 juny
As jo tinke, dochs noch mar efkes sjen by it Berne Iepenloftspul....dat kin hear, der binne altyd noch kaarten los oan de kassa te keap!


Foto's Sneon 14 juny
Tiisdei 17 juny
Hjir in oersicht fan foto's fan ôfrûne sneon....der komme noch mear by! 

Meer foto's


BIS op GPTV!
Tiisdei 17 juny

Resinsje LC
Moandei 16 juny
 


Resinsje Frysk Deiblêd
Moandei 16 juny
 


Foto's Premjêre 12 juny 2014
Snein 15 juny
Wer prachtige foto's makke troch Johan fan de premjêre!! Dan krije jo dochs sin om te kommen? Of net dan? Echt in geweldige foarstelling dy 't jo net misse meie!

Meer foto's


Jûn as Snein ek noch nei it BIS?
Sneon 14 juny
Tinke jo nei oanlieding fan de resinsjes yn it LC en Frysk Deiblêd....hjir soe ik ek noch wol efkes sjen wolle? Dat kin hear der binne noch plakken. Dus net stinne mar hinne en kom dizze bern jûn as fanels moarn-te-middei noch bewûnderjen. Oant straks! Of OANT M...

lês fierder


Foto's Generale 9 juny
Tongersdei 12 juny

De lêste gewoane repetysje
Tongersdei 12 juny

Foto's Repetysje Technyk 7 juny 2014
Tiisdei 10 juny
Hjir de foto's fan ôfrûne sneon.

Meer foto's


Dûnsers moatte wenne oan de grutte tún
Tiisdei 10 juny
De pastorijtún yn Easterwierrum is de lêste wiken hurd feroare. Der stiet in mansk dekôr dêr’t de Roomske tsjerke fan Easterwierrum in natuerlik part fan is. Op it rûne toaniel in groep fan sa’n 16 bern. It is de dûnsploech, dy&rsq...

lês fierder


Repetysje repetysje repetysje pfffff
Moandei 2 juny
Noch mar 11 dagen te gean foar it safier is...oeoeoeoeoeo it wurdt no wol spannend! De bern repetere har in slag yn'e rûnte. De heiten en memmen timmerje en fervje mei it swit op it gebit....der wurdt ûntyglik hurdt wurke! Dus minsken as jimme noch gjin kaarten be...

lês fierder - Meer foto's


CD Opnames .....ek altyd machtich!!!
Snein 1 juny

BIS lêste binnenrepetysjes.
Snein 1 juny

Dûnsrepetysje 25 maaie 2014
Freed 30 maaie
 Dûnsjen is in fak apart....it falt noch net ta....alles moat gelyk...dus moat der goed oefene wurde.

Meer foto's


BIS passet kleanûntwerpster Anneke Hoogeveen
Moandei 26 maaie
 BIS passet kleanûntwerpster Anneke Hoogeveen as in jas. “Oh, dy is fet!” “Moatst dy fan my ris sjen!” en “Dit kin dochs net?!” Der klinke allegear kreten fan bewûndering yn it sealtsje as Anneke Hogeveen wat kostúms op...

lês fierder


Foto's Repetysje 14 Maaie 2014
Moandei 19 maaie
Hoe gjit it no om en ta by sa'n repetysje? Hjir in lytse ympresje... 

Meer foto's


Technyske steuring mobiele tillefoan!
Woansdei 14 maaie
Troch in technyske steuring is it tydlik net mooglik om mei nummer 06 - 22 32 14 58 te beljen. We hawwe in ferfangend nummer en dat is 06 - 309 566 08! Dit numer kin belle wurde i.f.m. kaartferkeap. Ús ekskúses foar it ûngemak!


Fotoshoot foar de poster
Woansdei 30 april
 “In lyts stapke nei rjochts en do noch in stapke nei foaren. Ja, hiel goed. En no leaf, mar wol ‘cool’ yn de kamera sjen!” Wybo Smids fan studio Smids jout oanwizings oan in groepke bern dat op de foto komt foar de poster fan it berneiepenloftspul. F...

lês fierder


BIS krijt bijdrage Rabobank en Woudsend 1816
Freed 18 april
Dit jier krije wy fan it koöperaasjefûns fan de Rabobank en fan Woudsend 1816 bijdragen foar it oanskaffen fan in nij regiehok en in nije ferklaaierstinte foar de bern. Hielendal geweldich! It âlde regiehok wie op. It wie eins net mear ferantwurde om it hok nochr...

lês fierder - Meer foto's


11e Berneiepenloftstik foar Gerrit Hoekstra
Moandei 14 april
Yn Easterwierrum giet op tongersdei 12 juny de foarstelling “Bern de baas” yn premjêre. It wurdt it 24e berneiepenloftspul en 11 dêrfan binne skreaun troch Gerrit Hoekstra fan Winsum. Ek dit jier tekent hy foar it skript. De 60 jierrige Hoekstra is yn ...

lês fierder


BIS docht ek NL-DOET!!
Sneon 5 april
Al wie it 22 maart net al te bêst waar, mar dochs hawwe wy flink oan it snoeien west yn de pastorijtún. Yn it kader fan NL-Doet hawwe wy soks marris by it ein hâwn. We binne noch net hielendal klear, mar dat komt wol as it waar ek wer wat better der is.

Meer foto's


Bouploech alwer los!!
Sneon 5 april
Hjir in oersicht fan foto's fan de bouperikelen fan dit jier! Der moat wer in mansk dekôr delsetten wurde! Mar sa te sjen moat dat wol goed komme mei al dizze ekspêrts!!! Súkses mannen!

Meer foto's


Foto's Audysjes 18 jannewaris 2014
Tiisdei 11 maart
Foto's fan de audysjes!

Meer foto's


BIS yn Hea!!! op 14 jannewaris!
Tiisdei 14 jannewaris
Jûn om 18.20 in ynpresje fan de audysjes fan ôfrûne sneon. Allegearre sjen! It wurdt letter herhelle!!


Stik LC oer de audysjes fan 11 jannewaris 2014
Tiisdei 14 jannewaris