2021 - BIS Corp 9021

BIS Corp.9021 de Film

Fotograaf: Ferskate fotograven

Gouden Gurbes 2021 - BIS wint extra priis!

BIS akteurs yn it nijs...

Opnames Tsjil fan Omrop Fryslân

Fotograaf: Marjan Koldijk

Oefenje foar de filmopnames

Fotograaf: Foto's Repetysje

Wie der fannewike rûzje by de repetysjes fan BIS, wie der slaanderij? Nee, der wurd hurd oefene foar de film, it moat der fansels allegearre echt útsjen.

Foto's Monolieten yn'e Greidhoek

Fotograaf: PR Kommisje

Online audysjes 2021

Fotograaf: Johan van der Klauw

De fotograaf fan BIS, Johan van der Klauw, hat tidens de online audysjes in oantal foto's makke by Artistiek teamlid Joke Krist thús