2021 - BIS Corp 9021

!!!!!!!!Jou dy op foar de audysjes fan BIS 2022!!!
Woansdei 15 desimber
Foar alle bern fan groep 7 & 8 fan de Greidhoeke en dêr om hinne:  BIS, it chillste iepenloftspul fan Fryslân! Wy sykje dy om mei te dwaan yn 2022!!  liket it dy leuk om mei it Berne Iepenloftspul mei te dwaan?  Sjoch dan gau nei it ...

lês fierder


BIS Film bestelle?
Tongersdei 14 oktober
Hasto de film mist? Of wolsto de film noch in kear sjen? Dan trefst it! Fanôf no is de film te keap. Stjoer efkes in mailtsje mei dyn gegevens nei bis.kaartferkeap@gmail.com en wy regelje datsto de film krijst foar € 10,-


Neigenietsje fan de film - Skille 13-10-2021
Tongersdei 14 oktober
Noch efkes neigenietsje fan de film. Hjir it stikje út de Skille fan 13-10-2021  


Gouden Gurbes 2021 - BIS wint extra priis!
Tongersdei 14 oktober
Juryrapport Gouden Gurbes 2021 BIS Corp. 9021 (Berneiepenloftspul), Easterwierum, creatief team Romke Gabe Draaijer, Sjoerd Blom en Joke Krist) Wat een enthousiasme en plezier straalden de kinderen uit, op de première-avond. In gala aangekleed, met limousin...

lês fierder - Meer foto's


Kaartferkeap Ynfo
Tiisdei 13 july
Bestel jo kaarten!!! mail bis.kaartferkeap@gmail.com Der kinne kaarten besteld wurde foar de allerearste BIS-film fan it berneiepenloftspul. De Tysker yn Easterwierrum sille wy omtoverje ta in echte bioskoopseal. BIS CORP 9021  Jo kinne kaarten foar dizze unike BIS-...

lês fierder


Coronabeleid
Moandei 27 septimber
Wy moatte ús hâlde oan de dan jildende korona-rigeljouwing dy't yn giet fanôf 25 septimber.    Fanôf 25 september feroaret de  rigeljouwing oangeande corona, bij evenementen, horeka, en fertoaningen fan keunst en cultuur. Der is d...

lês fierder


BIS Kaartferkeap Film BIS Corp.9021 update
Tongersdei 16 septimber
Bestel jo kaarten foar BIS Corp 9021 stjoer in mail nei bis.kaartferkeap@gmail.com   Der kinne kaarten besteld wurde foar de allerearste BIS film en tagelyk de 30e foarstelling fan it berneiepenloftspul. De Tysker sille wy omtoverje ta in heuse bioskoopseal.  ...

lês fierder


Nije haadsponsor foar BIS
Sneon 11 septimber
???????????????????????????????????????????????? - Digital agency Snakeware uit #Sneek is de nieuwe hoofdsponsor van het BIS Berneiepenloftspul. Deze jaarlijks terugkerende theatervoorstelling door kinderen is al 30 jaar een begrip in Friesland. Snakeware neemt de komen...

lês fierder


Trailer BIScorp.9021
Woansdei 14 july


Opnames Tsjil fan Omrop Fryslân
Snein 30 maaie
Justermiddei opnames foar it programma Tsjil fan Omrop Fryslân. Tsjil is in online-platfoarm en allinnich te sjen fia Social Media. Ek is der in Tsjil-app. Gaiske wie op besite yn it kader fan Pleinpraat! Ynkoarten folget in link nei de ôflevering. @tsjil

Meer foto's


BIS akteurs yn it nijs...
Snein 30 maaie
BIS akteurs yn it nijs: Dizze kear Elisah & Jada út Wommels oan it wurd. Sjoch foar it artikel de foto's.

Meer foto's


BIS. Folle mear as in toanielstikje...
Sneon 22 maaie
It berne-iepenloftspul, of koartsein BIS, is sa’n typysk evenemint dat frijwat unyk is foar Fryslân. De bern fan ‘De Romte’ binne hast alle jierren goed fertsjintwurdige, mar mei de komst fan Joke Krist yn Itens is de bydrage út de fjouwer doarpkes...

lês fierder


Filmakteurs BIS yn de Greidhoeke
Tongersdei 13 maaie
EASTERLITTENS - Romke Gabe Draaijer en Sjoerd Blom dogge tegearre al trije jier de regy by it Berneiepenloftspul. Foar it ynterview meitsje sy beide tiid. Spot on. Take one. Romke Gabe en Sjoerd: 'Dit jier ha wy, tegearre my Joke Krist fan de muzyk, it tema betocht. We woe...

lês fierder - Meer foto's


Útrikking Cheque Poeisz sponsoraksje 2021
Sneon 8 maaie
Wow, wat binne wy grutsk! Tige tank allegearre foar jimme sponsoring en Poiesz Supermarkt Mantgum foar it mooglik meitsjen fan dizze aksje. Op de foto nimme Hidde, Siske, Isabeau en Lena fan BIS de cheque yn ûntfangst fan de heer Dijk fan Poiesz Mantgum. ...

lês fierder


Wij zullen spelen - LC 7 maaie 2021
Sneon 8 maaie
De LC fan Freed 7 maaie hat oandacht skonken oan de Iepenloftspullen dy't dit jier WOL trochgean. Hjir de link nei it hiele artikel wêr't û.o. it Berneiepenloftspul ek yn foarkomt! https://www.lc.nl/cultuur/Wij-zullen spelen-26816916.html  


Openluchtspel vindt ruimte in film
Sneon 8 maaie
Grutsk! Openluchtspel vindt ruimte in film Lês hjir it folsleine artikel: https://sneekernieuwsblad.nl/artikel/1163332/openluchtspel-vindt-ruimte-in-film.html #easterwierrum #berneiepenloftspul #bis  


BIS SIKET NIJ TALINT!!!!!!!
Sneon 17 april
BIS SIKET NIJ TALINT!!!!!!!   en wy sykje no in kear gjin bern, wy sykje folwoeksen minsken dy't it leuk fine om bestjoerlik of yn kommisjes mei te tinken en te helpen by it iennichste berne iepenloftspul fan Fryslân, miskien wol fan hiel Nederlân. ...

lês fierder


BIS spilet it stik BIS Corp. 9021!
Woansdei 14 april
Ja, jimme lêze it goed... Berneiepenloftspul spilet yn 2021. Dat it oars as oars wurdt, dat is seker. It is net wat jimme fan ús wend binne. Mar troch alderhande kreative ideeën en útdagingen binne wy ta in nije mylpeal foar BIS kommen...

lês fierder - Meer foto's


Online audysjes berneiepenloftspul 2021
Tongersdei 4 febrewaris
Tidens de online audysjes hat de Bis fotograaf, Johan van der Klauw, foto's makke by Artistiek Teamlid Joke Krist thús

Meer foto's


OPJEFTE BIS 2021 IS LOS!!!!
Moandei 14 desimber
Foar alle bern út de groepen 7 en 8 fan de skoallen út de Greidhoeke Nei it net trochgean fan de 30ste BIS foarstelling yn 2020, wolle we besykje om yn 2021 dochs in machtich moai (coronaproof en nij) iepenloftspul del te setten dus, Meisto graach tonielspy...

lês fierder


Gouden Gurbes 2021 - BIS wint extra priis!
Tongersdei 14 oktober
Juryrapport Gouden Gurbes 2021 BIS Corp. 9021 (Berneiepenloftspul), Easterwierum, creatief team Romke Gabe Draaijer, Sjoerd Blom en Joke Krist)   Wat een enthousiasme en plezier straalden de kinderen uit, op de première-avond. In gala aangekleed...

lês fierder