2004 - De Fiifde Dei

Meiwurkers

Namme Funksje
Cor de Bakker Spiler
Evert-Jan Bakker Spiler
Marlynke Bakker Spiler
Zoë de Boer Spiler
Fardau Bonnema Spiler
Grea Bos Spiler
Inez Bootsma Spiler
Marieke Blümers Spiler
Arjen Dijkstra Spiler
Menno Eringa Spiler
Kirsty Evers Spiler
Marieke Flapper Spiler
Marianne Feikema Spiler
Janneke Fokkens Spiler
Erik Heins Spiler
Geartje Heynis Spiler
Marije Hoekstra Spiler
Bauke Jelsma Spiler
Vera de Kroon Spiler
Ilse Kuitert Spiler
Kim Leeman Spiler
Sietske van der Leest Spiler
Wietske Metzlar Spiler
Dineke Nauta Spiler
Lisa Nijzink Spiler
Jelmer Schaap Spiler
Michel Oosterhof Spiler
Hannah Oosterhout Spiler
Sanne Doet van der Schaar Spiler
Feiko Scheepvaart Spiler
Brechtsje Turksma Spiler
Eelkjen van der Veen Spiler
Doriet Veenendaal Spiler
Tseard Verbeek Spiler
Jasper Visser Spiler
Thialda de Vries Spiler
Lars van der Wal Spiler
Harmke van der Werf Spiler
Geeske Yntema Spiler
Mindert Wynstra Skriuwer
Marius Del Grosso Rezjy
Rieneke Heeringa Rezjy
Peter Sijbenga Lietteksten en Muzyk
Hans Wempe Muzikale lieding
Margreet Egberts Dûns
Anneke Hogeveen Kostúmûntwerp
Corry Dijkstra Ynstekster
Ekko de Bakker Dekôruntwerp
Diamond Sound Systems Lûd en Ljocht
Gert Heeringa Lûd en Ljocht
Koen Nagelkerke Stazjêre Lûd en Ljocht
Durkje Sytema Klean útfiering
Grytsje Boersma Klean útfiering
Tineke van der Kooi Klean útfiering
Jacomien Heeres Klean útfiering
Ypie Bakker Klean útfiering
Ellen Mulderij Klean útfiering
Anneke Miedema Klean útfiering
Pytsje Sybesma Klean útfiering
Marijke Terra Klean útfiering
Teatske Siesling Klean útfiering
Anke Abma Bestjoer
Jan Bakker Bestjoer
Tineke Bloembergen Bestjoer
Astrid Boersma Bestjoer
Wieke de Haan Bestjoer
Tseard van der Hem Bestjoer
Tjitte Symen Reitsma Bestjoer
Anke van Asselt PR kommisje
Sjoerd van Beem PR kommisje
Jildou Huisman PR kommisje
Tjiverina Akkerman Sponsorkommisje
Wilma Mud-de Nekker Sponsorkommisje
Jan Slotboom Sponsorkommisje
Tjitte Symen Reitsma Bouploech
Lucas Kroon Bouploech
Douwe van der Werf Bouploech
Johannes Dijkstra Bouploech
Meint Miedema Bouploech
Minne Bonnema Bouploech
Jan Evers Bouploech
Hindrik Bos Bouploech
Arjen Schoustra Bouploech
Bram Quak Bouploech
Johannes van der Leest Bouploech
Cor Lautenbach Bouploech
Yolande Lanting Grime
Suuske Zijlstra Grime
Cocky Siderius Grime
Yke Tjalsma Grime
Frouckje Beukens Grime
Gerrit en Sietske Wierenga Kaartferkeap
Tineke Hoekstra Lêskommisje
Janke Singelsma Lêskommisje
Janny Bottema Algemien meiwurkers
Baukje Kroes Algemien meiwurkers
Jans Bos Algemien meiwurkers
Paula de Jong Algemien meiwurkers
Ada Dijkstra Algemien meiwurkers
Coby Schoustra Algemien meiwurkers
Elske Boersma Algemien meiwurkers
Dietie Schoustra Algemien meiwurkers
Sanne Altenburg Algemien meiwurkers
Baukje Boersma Algemien meiwurkers
Jeltsje van der Hem Algemien meiwurkers
Anna Fehrmann Algemien meiwurkers
Willem Aukes Algemien meiwurkers
Ytsje de Wolff Algemien meiwurkers
Hans Wempe CD en muzykproduksje
Innersound CD en muzykproduksje
Jurjen van der Meer CD en muzykproduksje
Jan Vermaning CD en muzykproduksje
Kees Westra Fotografy
Siska Ruiter Foarmjouwing CD
Lipkje Ferwerda Yllustraasjes
Hans Thiecke Omballingen
Ria Bouwhuis Omballingen
Teke Hettinga Omballingen
Ytsje van der Werf Omballingen