2016 - De Geast fan Spultsjelittens

Foarstelling BIS 18 juny

Fotograaf: Johan van der Klaauw

Premjêre BIS 2016

Fotograaf: Johan van der Klaauw

Generale BIS 15 juny 2016

Fotograaf: Johan van der Klaauw

Spilers en AT

Fotograaf: Johan van der Klaauw

Optreden Slachtemarathon

Fotograaf: Ytsje van der Meulen

PR Stunt BIS 2016 - De Aldehou

Fotograaf: Memmen en heiten

CD Opnames

Fotograaf: Johan van der Klaauw

Op 28 en 29 maaie hienen de bern fan BIS wer de jierlikse CD-opnames foar dit jier. Hjir in foto oersicht fan dizze opnames. It stiet der wer moai op!

Repetysje 14 maaie

Fotograaf: Johan van der Klaauw

Bouwe Bouwe en nochris.....oja Fervje!

Fotograaf: Johan van der Klaauw

Sneon 26 maart repetysje

Fotograaf: Trie

Repetysje Sneon 9 april

Fotograaf: Johan van der Klaauw

Bouwe op de nije lokaasje!

Fotograaf: Jan Eric Valkema

Audysjes 2016 - Wurdt it BIS as wurdt it gjin BIS?

Fotograaf: Johan van der Klaauw

Wat wienen it spannende mar foaral leuke sneonen yn doarpshûs De Tyske yn Easterwierrum. 

In stik as santich bern út de groepen 7 en 8 fan de basisskoallen yn Littenseradiel dienen mei oan de audysjes foar BIS. En dan it lange wachtsjen op de útslach: bin ik troch?!?!?!?!

Sneon 30 jannewaris set de produksje fan ‘De Geast fan Spultsjelittens’ utein! Alle bern dy't meidogge nimme harren heit en mem mei, want dy moatte fansels oan de bak!

Sy kinne harren opjaan foar klussen as dekorbouwe, skilderje, kostúms naaie, sponsorwerving ensf. Want sûnder help fan tsientallen frijwilligers soe der gjin Berneiepenloftspul wêze.