2016 - De Geast fan Spultsjelittens

Elkenien betanke!!
Moandei 7 desimber
It rint alwer nei it ein fan't jier 2016. We hawwe in prachtich moai jier hâwn mei De Geast fan Spultsje Littens. Troch it iet wat mindere waar, hawwe wy dit jier spitich genôch minder besikers hâwn as by ús jubileumjier. Wy hoopje dat takom jier wy w...

lês fierder


Reportage Omrop Fryslân
Freed 27 jannewaris

De Foarstelling fan 25 juny GIET TROCH!!
Sneon 25 juny
De foarstelling fan jûn giet gewoan troch, neffens Piet Paulusma wurdt it om 20.00 hinne droech. Miskien op in pear lichte drippen nei. Hy hâldt ús goed op de hichte!


Jûn noch nei de foarstelling fan it BIS??
Sneon 18 juny
Foar jûn binne der ek noch kaarten oan de kassa te keap. Dus stap yn de auto, op de fiets of op de brommer en hop hop kom nei Easterwierrum!! IT BEGJINT OM 20.30!! Oant straks! Om 22.35 is it ôfrûn.  


Foto's Foarstelling 18 juny
Tiisdei 21 juny
Hjir in oersicht mei kiekjes fan de foarstelling fan ôfrûne Sneon 18 juny.

Meer foto's


Foto's Prjemjêre BIS 2016
Freed 17 juny
De kop is der ôf!!! De slimste spanning hawwe de bern no efter de rêch. In ympresje fan de premjêre fine jo yn it foto oersicht. Knap dien jonges en famkes! Jimme binne toppers!!!

Meer foto's


Jûn noch nei de premjêr fan it BIS??
Tongersdei 16 juny
It waar is moai, dus tinke jo we wolle jûn noch wol efkes by de premjêre sjen. Dat kin der binne noch genôch kaarten te krijen oan de kassa. Dus wês wolkom!


Generale BIS 15 juny 2016
Freed 17 juny
Woansdei-te-jûn wie it al tiid foar de generale! Hjir wat foto's.

Meer foto's


Easterwierrum mei wol oer dy jierlikse ynvaasje
Tongersdei 16 juny
,,It stiet der op hear!” Altiten itselde antwurd dat fuortendaliks werom maild wurdt troch webbehearder Meint Miedema fan de doarpswebside fan Easterwierrum. Hoe folle berjochten, foto’s, updates en warskôgings it Berne Iepenloft Spul ek stjoert oer wat der n...

lês fierder


Optreden Slachtemarathon
Snein 5 juny
Juster hawwe de bern in foarpriuwke jûn fan ferskes fan de foarstelling "De Geast fan Spultsjelittens". De bern fûnen it tige spannend...Mar it is goed slagge!

Meer foto's


PR Stunt BIS 2016
Tongersdei 2 juny
Justermiddei hawwe wy mei de bern fan BIS de Aldehou op west! Mei Spandoek en al. Fol Fjoer tsjin Agematoer! Wat dat krekt inhâld? Ja dan moatte jo efkes in kaartsje keapje fia dizze side ûnder kopke kaartferkeap, dan komme jo it hoe en wat te witten!

Meer foto's


Jan-Eric Valkema tovert alle jierren in nije wrâld
Tongersdei 2 juny
Mei frijwilligers wurkje is in fak apart. ,,Dan kinne op in sneontemoarn samar ynienen tretjin bouheiten foar dy stean”, seit Jan-Eric Valkema út Kûbaard, dy’t al sûnt 2005 belutsen is by BIS belutsen is by it Berne Iepenloft Spul yn Easterwierrum. ...

lês fierder


CD Opnames 28 en 29 maaie
Tiisdei 31 maaie
CD opnames yn Snits, foar de bern altyd in hiele belibbenis! Sy hawwe tige hun bêst dien, om der wer in moaie CD fan te meitsjen, tegearre mei Hans Wempe, Joke Krist en Jurjen van der Meer. It resultaat kinne jo fansels keapje yn Easterwierrum!!!

Meer foto's


In BIS-kwietsje foar de Boargemaster
Sneon 21 maaie
Ien kear hat se sels meidien oan in toanielstik, fertelt boargemaster Johanneke Liemburg oan in delegaasje fan it Berne Iepenloft Spul dy’t by har op besite is. ,,Wy dienen ‘Gurbe en Loltjse’ en ik wie Loltsje. Doe wie ik krekt sa âld as jim.” En ek ...

lês fierder


Bouwe Bouwe en nochris....o,ja Fervje!!!
Sneon 21 maaie
Ek de heiten en memmen binne drok oant wurk, en der moat noch hiel wat gebeure!! It is noch net klear!!

Meer foto's


Repetysje Sneon 14 maaie
Sneon 21 maaie
Der wurdt op it stuit hurd repeteert om in prachtige foarstelling del te setten. De konsteraasje is goed en it wurdt werklik in moaie foarstelling fansels. Ek dit jier wer goeie akteurs!! Set him op guys!

Meer foto's


Een 25 jaar lange verkleedpartij - LC 13-05
Freed 13 maaie
Ze heeft er na 25 jaar een punt achter gezet. Anneke Hogeveen ontwierp al die tijd de kostuums voor het berne-iepenloftspul. Ze leverden haar drie Gouden Gurbes op. Wanneer het berne-iepenloftspul is begonnen, daarover verschillen de meningen. In elk geval werd in 1989 het stu...

lês fierder


Rabobank haadsponsor BIS
Freed 13 maaie
Het Berne Iepenloftspul in Easterwierrum heeft een nieuwe hoofdsponsor: Rabobank Heerenveen-ZO. De bank zal voor ten minste drie jaar het kinderopenluchttheater financieel steunen. Jaarlijks kan de organisatie rekenen op een bedrag van 1500 euro. De jaarlijkse reeks van zes vo...

lês fierder


Wolly Prins en de krêft fan fantasij
Freed 13 maaie
,,Kinne jimme miskyn ek oan in pear grutte bh’s komme?’’ It is in fraach dy’t jo samar stelle wurde kin as jo bern meidocht oan it Berne Iepenloftspul yn Easterwierrum. Foar de kostúms is der gjin idee te heech en gjin gedachte te mâl. Gerdine...

lês fierder


Repetysje Sneon 9 april
Moandei 11 april
Ôfrûne sneon binne de bern en AT op de foto kommen. Johan hat del west foar de portretfoto's foar yn it programmaboekje. Dus it hier kreas en de tosken goed poetst foar in top foto! Dêrnei noch wat aksjefoto's makke.  

Meer foto's


Sneon 26 maart repetysje
Moandei 11 april
Lytse ympresje fan in repetysje .....

Meer foto's


Bouwe op de nije lokaasje!
Moandei 11 april
Na het 25-jarig jubileum in 2015, met het uitverkochte stuk Friezz!, maakt het Berneiepenloftspul in Easterwierrum dit jaar een frisse start op een nieuwe locatie. De tuin achter de kerk in Easterwierrum heeft jarenlang als prachtige theaterlocatie gediend maar kerk, bijgebouwen ...

lês fierder - Meer foto's


Audysjes 2016 - Wurdt it BIS as wurdt it gjin BIS?
Moandei 25 jannewaris
Wat wienen it spannende mar foaral leuke sneonen yn doarpshûs De Tyske yn Easterwierrum.  In stik as santich bern út de groepen 7 en 8 fan de basisskoallen yn Littenseradiel dienen mei oan de audysjes foar BIS. En dan it lange wachtsjen op de útslach: ...

lês fierder - Meer foto's


Noch net opjûn audysjes??? Mei ek digitaal!!
Freed 8 jannewaris
Fanwege it waar fan de ôfrûne dagen....der is gjin post ophelle of rûnbrocht....dêrom kinne de audysjeformulieren ek digitaal opstjoerd wurde! It opjeftestrypke kin hjir delladen wurde...dizze efkes ynfolje (yn Word) en werom stjoere MEI FOTO nei info@bern...

lês fierder


Ynformaasje Audysjes 2016
Moandei 4 jannewaris
Oan de bern fan Littenseradiel Baard, desimber 2015 Bêste famkes, jonges, memmen, heiten as fersoargers, De plannen foar it 26e Berne Iepenloftspul 2016 lizze klear. Ek dit jier sykje wy wer bern dy’t graach toanielspylje, sjonge en/as dûnsje meie. De a...

lês fierder


Opjefte Audysjes 2016 oant en mei 11 jannewaris
Moandei 4 jannewaris
Yo yo yoooooooo! Bêrn fan groep 7 en 8 fan Littenseradiel!!! Hawwe jimme de briefkes foar de audysjes fan BIS foar kommende sneon al opsjoerd???? Neeeeee? Noch net? It kin noch oant en mei snein 10 jannewaris. De repetysjes op woansdei binne fan 15.30 oant 17.30 oere!! En d...

lês fierder


Spannend: audysjes Berneiepenloftspul!
Moandei 4 jannewaris
It is has wer safier: it Berneiepenloftspul 2016 set utein! De bern út de groepen 7 en 8 fan alle skoallen yn Littenseradiel hawwe allegear in útnoeging krigen foar de audysjes yn jannewaris. Dat wurde wer twa superspannende dagen yn doarpshûs De Tysker yn Eas...

lês fierder