2012 - De Stim fan Lûdjewierrum

BIS audysjes 1e Ronde

Fotograaf: Johan van der Klaauw

BIS Audysjes 2e Ronde

Fotograaf: Johan van der Klaauw

Spilers fan "De Stim fan"

Fotograaf: Johan van der Klaauw

It Artistyke Team

Fotograaf: Johan van der Klaauw

Rezjy - Froukje van Houten Rezjy asst. - Akkemei van der Veen Muzyk - Peter Sijbenga Sang - Maaike Oosterhaven Dûns - Wilma Hoornstra Dûns - Inke Burmeister (net op'e foto) Rezjy ass. - Jorrit Oele (stage) Rezjy ass. - Merel Meun (stage)

Repetysje 17, 21 en 24 maart

Fotograaf: Johan van der Klaauw

In pear foto's fan de repetysjes fan sneon 17, woansdei 21 maart en sneon 24 maart....

Dekôrbou en Repetysje 14 april

Fotograaf: Johan van der Klaauw

Kykjes repetysje Yn Weidum

CD Opnames

Fotograaf: Johan van der Klaauw

Foto's fan de CD opnames...11 en 12 maaie yn Snits

Túnrepetysje 23 maaie....

Fotograaf: Johan van der Klaauw

1e Trochloop yn de tún!!

Fotograaf: Johan van der Klaauw

Opnames foar de K-rûte...

Fotograaf: Johan van der Klaauw

Generale 20 juni!

Fotograaf: Johan van der Klaauw

Foto's fan in tige slagge Generale!! No allegearre noch kaarten keapje!!

Foarstelling 27 juny 2012

Fotograaf: Johan van der Klaauw

fotoreportage fan de foarstelling....

Foarstelling 29 juny 2012

Fotograaf: Johan van der Klaauw

Foarstelling 4 july 2012

Fotograaf: Johan van der Klaauw