2012 - De Stim fan Lûdjewierrum

Audysjes foar 2013!
Snein 16 desimber
 Bêste famkes, jonges, memmen, heiten as fersoargers,  De plannen foar it 23e Berne Iepenloftspul 2013 lizze klear. Ek dit jier sykje wy wer bern dy’t graach toanielspylje, sjonge en/as dûnsje meie. De audysjes hjirfoar binne op sneon 19 en ...

lês fierder


Gouden Gurbes 2012...it publyk hat sprutsen....
Tiisdei 9 oktober
Bêste spilers, âlders en meiwurkers, In stikje út it juryrapport: “Dekôr en kostúms binne yn Easterwierrum altyd goed fersoarge en in geniet foar it each. Dêr kaam no in orizjineel ferhaal fan Hans Brans by, mei in knypeach nei all...

lês fierder


BIS Winner Gouden Gurbe Publykspriis!!!!!!
Moandei 8 oktober
Nei al in pear kear neamt west te wêzen en sels ek nomineert te wêzen foar it bêste stik, wie de lêste Gouden Gurbe dochs foar ús!! De bern wienen fansels út de skroeven sa bliid!!! In grutte opstekker foar dizze jonge talinten! Prachtig! ...

lês fierder


CD's Te keap fan De Stim fan Lûdsjewierrum
Tiisdei 17 july
Wa 't noch graach in CD hawwe wol fan dizze moaie produksje kin in mail stjoere nei: info@berneiepenloftspul.nl  


BISTV 2012 Ôflevering 7 - Tariedings Foarstelling
Freed 6 july

Foto's Foarstelling 4 july 2012
Tongersdei 5 july
Hjir de foto's fan ôfrûne woansdei yn beeld, tige waarm, in soad wetter en allegearre in petsje! Mar petsje ôf foar de spilers! Mei de waarme kostúms oan gewoan spile as is der neat oan'e hân!! TOPPERS!


BISTV 2012 - Preview DVD De Stim fan....
Tongersdei 5 july

BISTV 2012 Ôflevering 6 - Foar de Skermen
Tongersdei 5 july

Foar Woansdei-te-middei noch genôch kaarten, dus
Sneon 30 juny
Foar woansdei-temidei 4 july,  binne der noch wol kaarten te krijen...dus ik soe sizze, it is moai waar, de bern hawwe der wer sin oan! Gewoan komme, jimme binne wolkom!


Foto's Foarstelling 29 juny
Snein 1 july

Ympresje Foarstelling 27 juny
Tongersdei 28 juny
Foto's fan de foarstelling fan woansdei 27 juny, it sjocht der allegearre wer prachtich út, it wie moai droech waar en de minsken fûnen it allegearre geweldich, fet kool, machtig moai en wat al net mear. Dus hawwe jimme noch gjin kaarten besteld??? Mar gau dwaan,...

lês fierder - Meer foto's


BISTV 2012 Ôflevering 5 - De Lêste Rippetysjes
Woansdei 27 juny

BISTV 2012 Ôflevering 4 - De CD opnames
Tiisdei 26 juny

Slagge premjêre Berne Iepenloft Spul
Tongersdei 12 july
Slagge premjêre Berne Iepenloft Spul Easterwierrum - Sneon 23 juny wieyn Easterwierrum de premjêre fan it Berne Iepenloft Spul 2012. ‘De Stim fan Lûdsjewierrum’ wurdt mar leafst 7 kear útfi erd yn de pastorijtún fan Easterwierrum. De t...

lês fierder


Resinsje LC 25 juni Boadskip yn Feestferpakking!!
Moandei 25 juny
We hawwe in hiele moaie resinsje yn de Ljouwert Krante fan 25 juni!! Dus minsken net stinne mar der hinne. It is tige de muoite wurdich!!        


Resinsje FD 25 juni 2012
Woansdei 11 july
Berneiepenloftspul mei ferrassende draai Skriuwer Hans Brans en skriuwer/musikus Peter Sijbenga hawwe it mei it Berneiepenloftspul (BIS) yn Easterwierrum oer in oare boech goait. Gjin musical-opset, meit wikseljend ferhaaltsje, dûnske, ferske, mar muzykteater wê...

lês fierder


Foarstelling fan hjoed 24 juny giet NET TROCH!
Snein 24 juny
Yn ferbân mei de minne waarsomstannichheden giet de foarstelling fan sneintemiddei 24 juny net troch. Ek op de reservedatum fan moandei 25 juny sil der net spile wurde.  Minsken dy ’t kaartsjes hawwe foar fan ‘e middei, kinne nei ien fan 'e oa...

lês fierder


Foarstikje FD 21 juni 2012
Woansdei 11 july
Sjongend en dûnsjend op syk nei winst.. Is ferlies of winst ôfhinkelik fan it oardiel fan in sjuery? Nee, dat leart "De Stim fan Lûdsjewierrum", it berneiepenloftspul fan Easterwierrum. Om in ronde fierder te kommen, binne hiel oare saken wichtich...

lês fierder


Generale 20 juni! Foto's!!
Freed 22 juny
Ús húsfotograaf hat allegearre wer tige moaie foto's makke. Op dizze wize krije we in goed byld fan hoecht it derút komt te sjen. De bern wiene al goed op dreef, it lûd wie goed en it ljocht ek. No jûn de puntsjes noch op de i! En dan kin it m...

lês fierder - Meer foto's


Striid om Gouden Gurbe begûn!!
Freed 22 juny
Yn de toanielwrâld dogge je alles mei mekoar, mar soms binne je ek mekoars konkurrint.... Silke en Jasmijn, spilers yn it Berne Iepenloftspul, dûnsje al hiel wat jierren bij it Sintrum foar de Keunsten yn Snits. Se sitte yn de talintenklas en krijen û.o. l...

lês fierder


Trailer BIS!! In lyts foarproefke!!
Woansdei 20 juny

Premjêre útferkocht!!!
Snein 10 juny
Der binne gjin kaarten mear beskikber foar de premjêre op 23 juny, dizze is útferkocht!! Foar alle oare útfierings binne der noch wol kaarten te bestellen, mar wêz der snel bij!


BIS opnames K-ûte....útstjoering 13 juni!!!
Snein 10 juny
Sneon hat Omrop Fryslân west om opnames te meitsje fan ús Iepenloftspul....der wiene goeie en leuke ideeën mar troch it minne waar kaam dêr net folle fan...Spitich mar ja, min waar dat heart der betiden ek by, ek al kinne wy dat yn dizze fase eins hielenda...

lês fierder - Meer foto's


1e Trochloop yn de tún!!
Moandei 4 juny
De earste "echte" trochloop yn de tún...altyd spannend foar eltsenien....hjir in ympresje mei foto's.

Meer foto's


Túnrepetysje 23 maaie....
Tongersdei 24 maaie
Ferline wike wiene de bern ek al yn de tún west om te oefenjen en no dus foar de 2e kear. Yn it ôfgryslike grutte dekôr fielden de bern harren daliks tús, as wie it de gewoanste saak fan 'e wrâld. Neffens de bern wurdt it wol in "VET COOL&...

lês fierder - Meer foto's


CD Opnames 11 en 12 Maaie 2012
Moandei 14 maaie
Ek dit jier wurdt der in CD makke mei alle ferskes út de Stim fan Lûdsjewierrum. Sjoch hjir foar de foto's!!

Meer foto's


Dûnsje is in passy!
Moandei 14 maaie
Ek dit jier wurdt der wer hurd troch bern oefene foar de sân foarstellings fan it Berne-Iepenloftspul (BIS) yn Easterwierrum.  It stik giet oer "De Stim fan Lûdsjewierrum". It is spesjaal skreaun foar it Berne-Iepenloftspul 2012. Fan ein febrewari...

lês fierder


KAARTEN kinne fan NO ôf besteld wurde!
Tiisdei 1 maaie
Fan 1 maaie ôf kinne de kaarten foar it stik "De Stim fan Lûdsjewierrum" besteld wurde! Sjoch foar kaarten ûnder it kopke Kaartferkeap! Wolle jo noch ynformaasje oer it stik sjoch dan by it kopke De Stim fan.....


Muzikale Túnman
Tiisdei 1 maaie
Dit jier wurdt foar de 22ste kear it Berne Iepenloftspul útfierd yn ús gemeente. Op 23 juni is de premiêre yn de pastorijtún yn Easterwierrum. Ek dizze kear hat Peter Sijbenga de muzyk foard syn rekken nommen, yn 1998 wie hij der al bij mei "De Ski...

lês fierder


Dekôrbou en Repetysje 14 april
Woansdei 18 april
Der wurdt op 't stuit hiel hurd wurke oan it grutte dekôr fan BIS. De heiten hawwe it der tige drok mei, mar dan komt der fansels ek wat!! It wurdt prachtich!

Meer foto's


BIS TV - ôflevering 3 - De âlders
Woansdei 18 april

Haadrol musyk yn BIS 2012 - Op'e Skille 12 april
Moandei 16 april
Haadrol foar musyk yn BIS 2012 It berne-iepenloftspul bringt dit jier gjin besteand ferhaal of bewurking fan in film, mar in orizjineel stik spesjaal makke foar BIS. Skriuwersduo Hans Brans en Peter Sybenga tekene foar it skript fan de foarstelling fan 2012, mei as titel &...

lês fierder


Foto's Repetysje 17, 21 en 24 maart 2012
Snein 18 maart
Hjir in pear foto's fan de repetysje fan sneon 17 maart 2012! En no ek noch in pear foto's fan woansdei 21 maart!! Ús fotograaf hat ek efkes yn Mantgum west by de repetysje en hat noch in pear kykjes makke.

Meer foto's


2e Ôflevering BIS TV
Woansdei 7 maart

We binne los!
Tiisdei 7 febrewaris
'Mem, ik bin Hanneke!' Hè? In famke dat har eigen mem fertelt hoe 't se hiet? Nee, in blide dochter dy 't  seit wat foar rol se krigen hat! Sa wiene der op sneon 4 febrewaris mear blide gesichten nei it ferpartsjen fan de rollen op de earste rep...

lês fierder


1e Edysje BIS TV 2012
Woansdei 1 febrewaris

Foto's 2e Ronde BIS audysjes
Snein 29 jannewaris
Ús húsfotograaf Johan van der Klaauw hat wer in tal kykjes makke fan ôfrûne sneon. De bern hawwe wer in leuke moarn hawn, mar ja der moasten juster nochris 14 bern ôffalle. In swiere klus foar ús Artistyk Team...Tiisdei krije de bern berj...

lês fierder - Meer foto's


BIS audysjes 21 jannewaris 2012!
Sneon 21 jannewaris
Sneon 21 jannewaris hawwe 83 bern út de gemeente Littenseradiel audysje dyn. Foar de bern dy't oan de audysje meidyn hawwe in tige spannende dei. Want hja witte dat der úteinliks mar 35 bern oerbliuwe dy't meispylje kinne yn it stik "De Stim fan Lû...

lês fierder - Meer foto's


BISTV!!! BIS TV Nije Styl!!!
Sneon 7 jannewaris
Guido Dijkstra en Jacob Fokkens binne al wer drok dwaande west om foar BIS TV in hip jaske te finen! Wij tinke dat dat tige slagge is en winskje hun in soad nocht en wille bij it meitsjen fan de kommende ôfleveringen foar BISTV 2012. Hoe 't der ûngefear &uacu...

lês fierder