2015 - FRIEZZ!

Sneon 13 juny EK útferkocht!!!
Sneon 13 juny
We hawwe fannemoarn de lêste kaarten foar FRIEZZ ferkocht. Der kin echt neat mear by jûn. Prahtich fansels en de bern hawwe dit ek dik fertsjinne!!!    


Freed 12 juny ek útferkocht!
Woansdei 10 juny
Allinne foar sneon noch in pear kaarten!


Woansdei 10 juny útferkocht!
Moandei 8 juny
De middeifoarstelling foar kommende woansdei sit mear as fol! Der binne no noch in pear kaarten foar freed en sneon....mar wachtsje net te lang. Ek dizze 2 binne hast fol!!!  


Tagongsbewizen net krigen?
Sneon 6 juny
Der wurdt noch al faak belle oer it feit dat minsken de mail mei de tagongsbewizen net binne krigen ha, of net ûntfongen ha. Hawwe jo ek kaarten besteld en noch neat sjoen yn'e mail? Sjoch efkes yn jo spam mail, junk mail of bij de ongewenste mail. Dêr wurde se tr...

lês fierder


Nije foto's online!
Freed 5 juny
Der binne de ôfrûne wike nochal wat foto's makke...sjoch foar foto's fan de Technyske repetysje, Generale en fan de Premjêre. Klik op de link om mear foto's te sjen.

Meer foto's


Jûn noch nei BIS??
Tongersdei 4 juny
Mochten jo tinke, it is in moaie jûn we kinne wol efkes nei Easterwierrum foar de premjêre fan it berneiepenloftspul, dat kin! Der binne noch kaarten foar jûn. It begjint om 20.30. OANT STRAKS!


Snein 7 juny útferkocht!!
Tongersdei 4 juny
Foar de foarstelling fan kommende snein binne gjin kaarten mear beskikber. Wolle jo dit wykein der noch graach hinne fanwege it moaie waar, foar jûn en sneon binne noch wol genôch kaarten!!!  


Foto's CD opnames
Freed 29 maaie

Foto's Repetysje 29 april
Freed 29 maaie

BIS yn BYNT 28 maaie 2015
Freed 29 maaie


Hoe't it dochs wer goed kommen is mei Tsjerk
Woansdei 27 maaie
Ik die yn it skoaljier 1990/1991 mei oan it Berne-Iepenloftspul, doe noch yn de Notaristún yn Jorwert. Wy spilen yn it dekor fan it Iepenloftspul Jorwert, mei wat lytse oanpassings. Yn Jorwert spilen hja doe​​ De Bochel fan de Notre Dame, en dy N...

lês fierder


Eeen BIS-meisje met een BIS-moeder
Woansdei 27 maaie
Kwam Marije thuis na de audities van het Berneiepenloftspul, met het programmaboekje voor haar gezicht. ,,Ik wol net dat mem myn gesicht sjocht as ik fertel wat myn rol is hear”, zei Marije. En toen: ,,Mem! Ik bin prinsesse Elza!’’ Voor alle vaders en moeders...

lês fierder


BIS Reünie 31 maaie!! Opjaan!!!
Tongersdei 14 maaie
Honderden kinderen uit Littenseradiel hebben de afgelopen 25 jaar meegedraaid in een of meer voorstellingen van het Berneiepenloftspul (BIS). Om het jubileumjaar een extra feestelijk tintje te geven, komt er op 31 mei een grote reünie voor alle spelers en iedereen die rechts...

lês fierder


Dan maar geen Japanners...?!
Woansdei 13 maaie
Japanners? Nee, de Japanners zijn geschrapt. ,,Dy binne der út”, zegt Anneke Hogeveen. Jammer, want als een prinses trouwt gaat er een grote stoet gasten over de rode loper en daar komen natuurlijk een heleboel toeristen op af. Vooral Japanners! Aan het hoofd van ...

lês fierder


Artikel Frysk Deiblêd 26 april
Tongersdei 30 april

Flashmob fan BIS foar swemmers en rinners
Tongersdei 30 april
MFlashmob fan BIS foar swemmers en rinnersyn moaie Friezzlân, it is krekt oft dêr de sinne altyd skynt!’ Wat sjongt dat jonkje moai dêr, sa mar op strjitte, tusken in kloft oare bern dy’t no ynfalle en in refrein sjonge van ‘Wat soe hy graa...

lês fierder - Meer foto's


18 April PR Stunt BIS
Freed 17 april
PR stunt FRIEZZ!!! BIS Berne Iepenloftspul Omdat wij graag een volle tribune willen tijdens de voorstellingen is er op zaterdag 18 april  van 12:00 tot 15:30 uur  een PR stunt!! Ter bevordering van de start van de kaartverkoop van BIS Berne Iepenloftspul!! ...

lês fierder


BIS jubileart en Tseard van der Hem ek!
Freed 17 april
Dat hie hy 25 jier net tocht: dat hy sà folle jierren by it Berneiepenloftspul (BIS) belutsen bliuwe soe. Tseard van der Hem (74) út Winsum is al in kwart ieu de ponghâlder fan BIS. Hy wie net in finansjeel ekspert doe’t hy begûn, mar no giet it as...

lês fierder


Berneiepenloftspilers útnoege foar jubileumreúny
Tongersdei 26 maart
Mei in grutte reúny op 31 maaie pakt it Berneiepenloftspul (BIS) dit jier út om it 25-jierrich jubileum te fieren. Dat kin in drokke boel wurde. Want sûnt 1990 jierren hawwe hûnderten bern út Littenseradiel harren earste toaniel-, dû...

lês fierder


Bouploech yn aksje!!
Woansdei 25 maart
De bouploech fan BIS is alwer in pear wiken los..jaja wiken...4 juni is it samar!!  Yn'e loads fan it eardere Mannen van Staal yn Winsum binne de mobiele dekôrstikken ynelkoar setten. Dat de bêrn kinne der al vaak mei oefenje. Ek wurdt it dekôr bû...

lês fierder


Foto's Repetysje 14 febrewaris
Moandei 23 febrewaris
 De earste kiekjes fan 2015...repetere...repetere....repetere!!!

Meer foto's


Foto's Audysjes jannewaris 2015
Woansdei 18 febrewaris

Opjefte audysjes oant/mei 9 jannewaris mooglik!
Moandei 5 jannewaris
Yo yo yoooooooo! Bêrn fan groep 7 en 8 fan Littenseradiel!!! Hawwe jimme de briefkes foar de audysjes fan BIS foar kommende sneon al opsjoerd???? Neeeeee? Noch net? It kin noch oant en mei freed 9 jannewaris. Dus wolst ek meidwaan oan FRIEZZ gau noch efkes dwaan hear! Ek as...

lês fierder