2005 - Odyssee

Odysseus is in held, mar hy is gauris fan hûs om te fjochtsjen. Syn frou Penelope en syn soan Telemachus fine dêr fansels neat oan. Hoe langer as Odysseus fuort bliuwt, hoe mear manlju as der ek om de hân fan Penelope komme. Telemachus hat syn nocht dêrfan en reizget syn heit achternei. Op syn reis belibbet er fan alles.
Fansels kom de wrâldfernemde sêne mei it hynder fan Troje der yn foar. Mar ek reuzen en meunsters.
Sil Telemachus Odysseus fine? Sille de goaden Telemachus en Odysseus helpe? En sille  se foarkomme dat Penelope mei in oare man trouwe moat?

Odyssee in ferhaal van wol hast 3000 jier âld, dat troch de Grykse skriuwer Homeros oat skreaun is en dat dêrnei yn withoefolle talen lêzen en opnij skreaun, ferteld en spile is.