2003 - Oz

Meiwurkers

Namme Funksje
Geartsje van der Zee Spiler
Evert Ane Abma Spiler
Evert-Jan Bakker Spiler
Janneke Fokkens Spiler
Marieke Blümers Spiler
Sjoukje Bruinsma Spiler
Yldau Bijlsma Spiler
Tine Wesselius Spiler
Marieke Flapper Spiler
Annemarie Boersma Spiler
Jelmer Schaap Spiler
Sanne Doet van der Schaar Spiler
Cor de Bakker Spiler
Lars van der Wal Spiler
Harmke van der Werf Spiler
Janna Reitsma Spiler
Catharina Brandsma Spiler
Bouke Douma Spiler
Janine Dijkstra Spiler
Tineke Lautenbach Spiler
Nynke Dijkstra Spiler
Iris Evers Spiler
Nelleke Scheepvaart Spiler
Grea Bos Spiler
Geertje Heijnis Spiler
Hannah Oosterhout Spiler
Sietske van der Leest Spiler
Marije Hoekstra Spiler
Geeske Yntema Spiler
Tryntsje Bouma Spiler
Neeltsje de Boer Spiler
Hester de Wolff Spiler
Hannah Rypkema Spiler
Trieneke Verbeek Spiler
Elaine Reitsema Spiler
Gerrit Hoekstra Skriuwer
Marius Del Grosso Rezjy
Rieneke Heeringa Rezjy
Peter Sijbenga Lietteksten en Muzyk
Hans Wempe Muzikale lieding
Anneke Hogeveen Kostúmûntwerp
Margreet Egberts Dûns
Durkje Sytema Klean útfiering
Grytsje Boersma Klean útfiering
Hilly de Wit Klean útfiering
Margaretha de Vries Klean útfiering
Tineke van der Kooi Klean útfiering
Jacomien Heeres Klean útfiering
Ypie Bakker Klean útfiering
Corry Dijkstra Ynstekster
Diamond Sound Systems Lûd en Ljocht
Gert Heeringa Lûd en Ljocht
Yolande Lanting Grime
Suuske Zijlstra Grime
Cocky Siderius Grime
Yke Tjalsma Grime
Anneke Visser Grime
Jan Bakker Bestjoer
Tineke Bloembergen Bestjoer
Astrid Boersma Bestjoer
Wieke de Haan Bestjoer
Tseard van der Hem Bestjoer
Tjitte Symen Reitsma Bestjoer
Wieke de Haan PR kommisje
Anke van Asselt PR kommisje
Jildou Huisman PR kommisje
Marten Aukes Sponsorkommisje
Tjiverina Akkerman Sponsorkommisje
Doutsje Brinksma Sponsorkommisje
Manon Rypkema Sponsorkommisje
Franci de Groot Finansjele kommisje
Hans Thiecke Dekôruntwerp
Kees Westra Fotografy
Theo Visser Tribunebou
Joop van Akker Feiligens
Joop Bootsma Bouploech
Lucas Kroon Bouploech
André Bootsma Bouploech
Tjitte Symen Reitsma Bouploech
Han Kroes Bouploech
Douwe van der Werf Bouploech
Lieuwe Brandenburgh Bouploech
Dries Altenburg Bouploech
Evert Dijkstra Bouploech
Johannes Dijkstra Bouploech
Meint Miedema Bouploech
Minne Bonnema Bouploech
Jan Evers Bouploech
René Zijlstra Bouploech
Hindrik Bos Bouploech
Arjen Schoustra Bouploech
Tseard Jogchum Reitsma Bouploech
Ago Roorda Bouploech
Alef Brandenburgh Bouploech
Bram Quak Bouploech
Ria Bouwhuis Omballingen
Ytsje van der Werf Omballingen
Tineke Hoekstra Lêskommisje
Janke Singelsma Lêskommisje
Sytske Wierenga Kaartferkeap
Janny Bottema Kaartferkeap
Marten Aukes Fotografy Programboekje
Baukje Kroes Algemien meiwurkers
Jans Bos Algemien meiwurkers
Paula de Jong Algemien meiwurkers
Ada Dijkstra Algemien meiwurkers
Betty Visser Algemien meiwurkers
Coby Schoustra Algemien meiwurkers
Elske Boersma Algemien meiwurkers
Cato Hettinga Algemien meiwurkers
Baukje Boersma Algemien meiwurkers
Jeltsje van der Hem Algemien meiwurkers
Ruurdsje Stoelinga Algemien meiwurkers
Teatske Siesling Algemien meiwurkers
Marijke Terra Algemien meiwurkers
Bianca Roorda Algemien meiwurkers
Jurjen van der Meer Algemien meiwurkers
Anna Fehrmann Algemien meiwurkers
Willem Aukes Algemien meiwurkers
Innersound CD en muzykproduksje
Hans Wempe CD en muzykproduksje
Jurjen van der Meer CD en muzykproduksje
Jan Vermaning CD en muzykproduksje
Ytsje de Wolff Algemien meiwurkers