2017 - Pietje Bell en de binde fan 'e swarte hân

Eltsenien Betanke!
Tiisdei 25 july
BIS2017 - Pietje Bell sit der wer op! Wy hawwe 6 prachtige foarstellings hâwn! Wy kinne werom sjen op in tige slagge periode foar de bêrn en alle meiwurkers. De bêrn hawwe wer in soad leart en wer nije freonen makke. Wy sille sjen wat 2018 ús bringt, nije...

lês fierder - Meer foto's


Foarstelling FREED 30 JUNY GIET NET TROCH!
Freed 30 juny
Fanwege it waar, en de fierdere foarút sichten giet in jûn NET Troch. Jimme binne allegearre wolkom op snein-te-middei om 15.30!! Hawwe jimme fragen oangeande kaarten, dan graach efkes maile nei: kaartferkeap@berneiepenloftspul.nl Oant dan!  


Foarstelling Woansdei-te-middei 28 juny Ôflast!
Woansdei 28 juny
Moarn-te-jûn OM 19.30 OERE Goeiemiddei allegearre, fanwege de waarsomstandigheden en de berjochten fan ûngefear 4 oere hinne, kinne wy spytich genôch de foarstelling fannemiddei net troch gean litte. wurdt de foarstelling ynhelle.


Resinsje FD 24 juny - Froukje Reitsema
Moandei 26 juny
Tongerdei-te-jûn hat foar it Frysk Deiblêd in prachtige resinsje skreaun. Tige Tank hjir foar! Wy hawwe in prachtich stik! Donkere loften drigen. Soe it reine of soenen wy it krekt droech hâlde? It wie it lêste gelokkich, tongersdei-te-jûn by de p...

lês fierder - Meer foto's


Pietje Bell: in prachtich aventoer ! LC 24 juny
Moandei 26 juny
Troch Sietse de Vries Piet Bell is al generaasjes lang ien fan ’e populêrste dogeneaten út de Nederlânske berneliteratuer, dat it hat lang duorre ear’t er it ta haadpersoan fan it berneiepenloftspul yn Easterwierrum skopte. It liket wol as hie...

lês fierder - Meer foto's


Pietje als Pleidooi voor kinderlijkheid
Tiisdei 27 juny
    Met het berneiepenloftspul Pietje Bell en de Binde fan'e Swarte Hân in aantocht kan Easterwierrum zich opmaken voor spannende avonturen en een hoop kwajongensstreken. Voor veel bewoners van Easterwierrum en omstreken begon het jaar met een mysterie....

lês fierder - Meer foto's


Freed 30 juny ek ÚTFERKOCHT!
Sneon 24 juny
FOAR FREED 30 juny ek gjin kaarten mear! Jûn, Woansdei en Snein 2 july noch wol kaarten, mar it giet wol hurd. Dus wês der by! Bestel no gau op de pagina KAARTFERKEAP!


Berne-iepenloftspul als lesje voor de media
Tiisdei 27 juny
20 - juny - Troch Rixt Oenema: Slecht nieuws is goed nieuws, dus goed nieuws is slecht nieuws. De Pietje Bell van 2017 heeft een boodschap. Ha, daar heb je de mannen, met een grijns bewapend en over hun woorden struikelend van enthousiasme. Tegelijkertijd missen ze niets va...

lês fierder


Snein 25 juny ÚTFERKOCHT!!
Woansdei 21 juny
Foar kommende snein 25 juny binne alle kaarten op. Foar de oare foarstellings binne noch wol kaarten, al binne foar 30 juny ek net folle kaarten mear oer. Dus wachtsje foar kaarten net te lang mear.


Breaking news!
Moandei 12 juny
Breaking news.....Himmelaksje fan de binde fan de Swarte Hân rint finaal út de hân!! It begon allegear mei it mystearje fan de Swarte Hantsjes troch hiel Littenseradiel. Oant Bromsnor derefter kaam dat dit it wurk wie fan de Binde. Hawar, de Binde moast oan de...

lês fierder - Meer foto's


In stjêr wêze betsjut ek in soad wachtsjen
Woansdei 7 juny
Twa famkes sitte mei de rêch tsjin de muorre fan mfc De Tysker yn Easterwierrum. Sy moatte wachtsje oant sy oan de beurt binne om te aktearjen. Sy sjogge hoe’t twa jonges in sène spylje út Pietje Bell en de binde fan de Swarte Hân. Regisseurs Ro...

lês fierder


Wie een heuse drukpers bouwt mag grappen maken
Tongersdei 18 maaie
Dit jier hat it Berne Iepenloft Spul wer in totáál oar dekor as ferline jier. Want spile ‘De Geast fan Spultsjelittens’ him ôf op it plattelân, Pietje Bell en de binde fan ‘e Swarte Hân spilet yn it Rotterdam fan 100 jier ferlyn. ...

lês fierder


Oefenje Oefenje Oefenje
Freed 21 april
---- en de heiten mar switte......

Meer foto's


Kaartsjes mei koarting: Allinnich yn April!
Moandei 3 april
De Binde fan de Swarte Hân is los!!! It Berne Iepenloft Spul yn Easterwierrum hâldt yn april in ier-en-betiid-aksje yn it kader fan de foarstelling Pietje Bell en de Binde fan ‘e Swarte Han. Wa’tkrekt sa handich en fluch is as de bindeleden en dizze moa...

lês fierder


Binde fan de Swarte Hân achter smeerpoetserij
Tongersdei 18 maaie
Wommels - De afdrukken van zwarte handen die de afgelopen weken overal opdoken op ramen en muren in vrijwel alle dorpen van Littenseradiel blijken afkomstig van leden van de 'Bende van de Zwarte hand'. Dat heeft onderzoek van de politie uitgewezen. Wijkagent Trinus Hoe...

lês fierder - Meer foto's


Nieuw Stuk!!
Woansdei 22 febrewaris
AHA! Dus dat waren die schoensmeerafdrukken van handen die de afgelopen weken overal op deuren en ramen te zien waren! Dat was het werk van Pietje Bell en zijn Binde fan 'e Swarte Hân!   33 kinderen zijn hartstikke hard aan het repeteren voor h...

lês fierder - Meer foto's


Foto's Audysjes 2017
Moandei 23 jannewaris
Sneon 14 en sneon 21 jannewaris wienen wer de audysje foar it BIS fan 2017. 65 Bern út groep 7 en 8 út Littenseradiel hawwe audysje dien. Dit jier sille der 33 bern meidwaan oan BIS2017.

Meer foto's


Audysje BIS 2017
Woansdei 21 desimber
Opjeftetermyn is oanpast nei 11 jannewaris!!! Hasto dy noch net opjûn? It kin noch wol! Bisto in bern út Littenseradiel en sitst yn groep 7 as 8? Dan hast in brief krigen foar de audysjes fan BIS. Hast dy al opjûn?! Dat moat FOAR 11 JANNEWARIS! Mail dyn for...

lês fierder


Nije ploech Berneiepenloftspul daget akteurs út
Woansdei 21 desimber
Alle 256 bern út de groepen 7 en 8 fan de sântjin skoallen yn Littenseradiel hawwe ôfrûne wike in persoanlike útnoeging krigen: dochst mei oan de audysjes foar it iennige berneiepenloftspul fan Fryslân? Op 14 jannewaris binne de earste aud...

lês fierder