2020 - Troch de Raarder bosk (Oflast)

Spitich genôch koe dit spekatakel omwille fan it Corona firus net troch gean. It soe in jubileumstik wurde ter ere fan de 30e Bis foarstelling. Wy hoopje de 30e bis foarstelling yn 2021 spylje te kinnen mei in oar stik. Troch de Raarder bosk ferpleatse wy nei 2022