Repetysje 1 juny Foto's 2022

Tiisdei 7 juny

Ús húsfotograaf hat wer in oantal foto's sketten fan de repetysjes fan de ôfrûne wike. It komt no wol hieltyd tichterby dus de senuwen nimme bytsje by bytsje ta.


Repetysje 1 juny Foto's 2022

Fotograaf: Johan van der Klaauw

Foto's repetysje 1 juny 2022.

« werom