2008 - It Swurd út de Stien

Meiwurkers

Namme Funksje
Rieneke de Haan Rezjy
Theun Plantinga Rezjy
Peter Sijbenga Muzyk
Kees van der Meer Muzyk
Anneke Hogeveen Kostúmûntwerp
Jan Eric Valkema Dekôruntwerp
Peter Sijbenga Lietteksten
Marit Bamboe Dûns
Coby Wempe Ynstekster
Sjoerd Bottema Oersetting
Tsjerk Bottema Bestjoer
Neely Karel Bestjoer
Bram Quak Bestjoer
Jans Bos Bestjoer
Anke Abma Bestjoer
Tseard van der Hem Bestjoer
Geartsje Bouma PR kommisje
Anna-Marie Tinga-Schoustra PR kommisje
Karin Heystee PR kommisje
Wilma Mud-de Nekker Sponsorkommisje
Pyke Kroes Sponsorkommisje
Frouke Bleeker Sponsorkommisje
Ultsje Noardmans Sponsorkommisje
Marrichje Abma Spiler
George Algra Spiler
Jelle de Boer Spiler
Lysbeth de Boer Spiler
Sissel de Boer Spiler
Wietske de Boer Spiler
Gerbrich Bonekamp Spiler
Bertine Bos Spiler
Mariëlla Bootsma Spiler
Wietske Bootsma Spiler
Yvette Burger Spiler
Jill Bijlsma Spiler
Harwin Dijkstra Spiler
Djoeke Eringa Spiler
Else Linde Evers Spiler
Herman Folkertsma Spiler
Egbert Sicco Heins Spiler
Chiel Keidel Spiler
Douwe Kooistra Spiler
Yke Koopmans Spiler
Iris Land Spiler
Cootje Meerdink Spiler
Paulien Oosterhof Spiler
Renske Riedhorst Spiler
Ilse Roorda Spiler
Eline Smit Spiler
Karlijn Tjerkstra Spiler
Amarins Tuiten Spiler
Femke Valkema Spiler
Durk van der Veen Spiler
Jitske Veldman Spiler
Welmoed Vellinga Spiler
Gerben de Vries Spiler
Marrit van der Woude Spiler
Femke de Wolff Spiler
Ypie Kingma Klean útfiering
Tineke van der Kooi Klean útfiering
Jacomien Heeres Klean útfiering
Pytsje Sybesma Klean útfiering
Durkje Sytema Klean útfiering
Grytsje Boersma Klean útfiering
Margaretha de Vries Klean útfiering
Hannie van der der Werf Klean útfiering
Teatske Siesling Klean útfiering
Tineke de Hoop Klean útfiering
Sigrid de Boer Klean útfiering
Nely Veenstra Klean útfiering
Jester-Nynke Schoustra Webside
Meint Miedema Webside
Karel Kolkman Tribunebou
Christiaan Visser Tribunebou
Karin Heystee Yllustraasjes
Karin Heystee Grafysk ûntwerp
Geertje Boum Grafysk ûntwerp
Brânwacht Van der Werf Feiligens
Yeb Andela Finansjele kommisje
Franci de Groot Finansjele kommisje
Diamond Sound Systems Lûd en Ljocht
Siger Rinsma Lûd en Ljocht
Tim Evers Lûd en Ljocht
Ytsje van der Werf Omballingen
Conny Oosterhof Omballingen
Hans Thiecke Omballingen
Yke Tjalsma Grime
Yolande Lanting Grime
Cocky Siderius Grime
Anneke Visser Grime
Marlou de Jong Grime
Wilma Kamphorst Grime
Lucas Kroon Bouploech
Jacob de Vries Bouploech
Gerrit Lanting Bouploech
Jan Evers Bouploech
Tjitte Symen Reitsma Bouploech
Hindrik Bos Bouploech
Wander Bergsma Bouploech
Germ van der Schaar Bouploech
Joop Bootsma Bouploech
Minne Bonnema Bouploech
René van Brummelen Bouploech
Gerrit en Sietske Wierenga Kaartferkeap
Henk Kroes Kommisje fan oanbefelling
Aly van der Mark Kommisje fan oanbefelling
Janny Bottema Lêskommisje
Antine Zijlstra Lêskommisje
Baukje de Vries Lêskommisje
Tineke Bloembergen Lêskommisje
Kees Westra Fotografy
Jacob Fokkens Film
René Abbing Ferkearslieder
Baukje Kroes Algemien meiwurker
Coby Schoustra Algemien meiwurkers
Dietie Schoustra Algemien meiwurkers
Anna Fehrmann EHBÛ
Hans Wempe Muziekproducties Hommerts CD en muzykproduksje
Jurjen van der Meer CD en muzykproduksje
Jan Vermaning CD en muzykproduksje
Ciska Ruiter CD en muzykproduksje
Klaas Pot CD en muzykproduksje
Kees van der Meer CD en muzykproduksje
Elmer Bergstra CD Muzikanten
Sjoerd Visser CD Muzikanten
Libbe Oosterman CD Muzikanten
Nathaniel van Veenen CD Muzikanten
Jan Peter van der Hoeve CD Muzikanten
Kees van der Meer CD Muzikanten
Peter Sijbenga CD Muzikanten