2001 - Sake & It Suertsjefabryk

Meiwurkers

Namme Funksje
Julian Spiler
Karin Spiler
Elsbeth Spiler
Jacob Gerrit Spiler
Meinou Spiler
Jitske Fenny Spiler
Anke J. Spiler
Dagmar Spiler
Wytze Spiler
Marije N. Spiler
Douwe Spiler
Maaike Spiler
Sietze Spiler
Boukje K. Spiler
Jikke Spiler
Esther Spiler
Fenna Spiler
Barbara Spiler
Jelmer Spiler
Jan Spiler
Angela Spiler
Marthe Spiler
Anke H. Spiler
Baukje v. W. Spiler
Marije Spiler
Mathijs Spiler
Jante Spiler
Suzanne Spiler
Geartsje Spiler
Riemke Spiler
Johan Spiler
Thalia Spiler
Gezina Spiler
Sybrich Spiler
Anne Nynke Spiler
Kataya Spiler
Gianna Spiler
Amarens Spiler
Hedwig Spiler
Martine Spiler
Gerrit Hoekstra Skriuwer
Marius Del Grosso Rezjy
Saskia Muijser Rezjy
Peter Sijbenga Lietteksten en Muzyk
Hans Wempe Muzikale lieding
Margreet Egberts Dûns
Anneke Hogeveen Kostúmûntwerp
Hans Thiecke Dekôruntwerp
Albert van Lingen Dekôruntwerp
Corry Dijkstra Ynstekster
Anneke Wiersma Grime
Ynskje van der Wal Grime
Suuske Zijlstra Grime
Cocky Siderius Grime
Yke Tjalsma Grime
Yolande Lanting Grime
Anneke Visser Grime
Frouckje Beukens Grime
Diamond Sound Systems Lûd en Ljocht
Gert Heeringa Lûd en Ljocht
Rieneke Heeringa Lûd en Ljocht
Durkje Sytema Klean útfiering
Grytsje Boersma Klean útfiering
Wietske Plantinga Klean útfiering
Hilly de Wit Klean útfiering
Jan Bakker Bestjoer
Janny Bottema Bestjoer
Tineke Bloembergen Bestjoer
Tseard van der Hem Bestjoer
Ytsje van der Werf Bestjoer
Tjitte Symen Reitsma Bestjoer
Jan Bakker PR kommisje
Wieke de Haan PR kommisje
Janny Bottema PR kommisje
Nelleke Meindertsma PR kommisje
Jan Slotboom Sponsorkommisje
Marten Aukes Sponsorkommisje
Joke Joustra Sponsorkommisje
Doutsje Brinksma Sponsorkommisje
Franci de Groot Finansjele kommisje
Tineke Hoekstra Lêskommisje
Janke Singelsma Lêskommisje
Symon Odinga Ideeënkommisje
Janneke Bergsma Ideeënkommisje
Truus van der Tol Kaartferkeap
André Bootsma Bouploech
Joop Bootsma Bouploech
Jan Miedema Bouploech
Theo Visser Bouploech
Hylke Faber Bouploech
Han Kroes Bouploech
Douwe van der Werf Bouploech
Jelle Douwe van der Werf Bouploech
Lieuwe Brandenburgh Bouploech
Dries Altenburg Bouploech
Julius Galema Bouploech
Frans Altenburg Bouploech
Evert Dijkstra Bouploech
Johannes Dijkstra Bouploech
Meint Miedema Bouploech
Betty Visser Bouploech
Ype Joustra Bouploech
René Zijlstra Bouploech
Lucas Kroon Bouploech
Hindrik Bos Bouploech
Arjen Schoustra Bouploech
Tseard Jogchum Reitsma Bouploech
Ago Roorda Bouploech
Alef Brandenburgh Bouploech
Ria Bouwhuis Omballingen
Wieke Brandenburgh Omballingen
Klaas de Jong Omballingen
Kees Westra Fotografy
Baukje Kroes Algemien meiwurkers
Astrid Boersma Algemien meiwurkers
Jans Bos Algemien meiwurkers
Paula de Jong Algemien meiwurkers
Jurjen van der Meer Algemien meiwurkers
Yester Nynke Schoustra Algemien meiwurkers
Anna Fehrmann Algemien meiwurkers
Innersound CD en muzykproduksje
Hans Wempe CD en muzykproduksje
Jurjen van der Meer CD en muzykproduksje
Jan Vermaning CD en muzykproduksje
Phil Mills Studiotechniek CD en muzykproduksje
Siska Ruiter Foarmjouwing CD
Lipkje Ferwerda Yllustraasjes