2009 - Spegelspreuk

Meiwurkers

Namme Funksje
Cees Baarda Spiler
Jelle de Boer Spiler
Wimmie de Boer Spiler
Amarins Bokma Spiler
Hilbert Bootsma Spiler
Tienke Bootsma Spiler
Wietske Bootsma Spiler
Rinke Brans Spiler
Yvette Burger Spiler
Jill Bijlsma Spiler
Marianne Diallo Spiler
Harwin Dijkstra Spiler
Marije Fokkens Spiler
Remmelt Fopma Spiler
Melissa van der Galiën Spiler
Idwer Heins Spiler
Jacob de Jong Spiler
Marije Kalma Spiler
Anna Kerkhof Spiler
Douwe Kooistra Spiler
Yke Koopmans Spiler
Ytsje Koops Spiler
Akke van der Laan Spiler
Floor Leeman Spiler
Marrit Leistra Spiler
Renske Riedhorst Spiler
Sanne Rodenhuis Spiler
Tom Scheeper Spiler
Roelie Swart Spiler
Elizabeth Sijbesma Spiler
Hindrik Talsma Spiler
Karlijn Tjerkstra Spiler
Steven Tuiten Spiler
Femke Valkema Spiler
Welmoed Vellinga Spiler
Rianne de Vries Spiler
Marit van der Woude Spiler
Marcel van Zutphen Spiler
Nynke Zijlstra Spiler
Hans Brans Skriuwer
Tryntsje van der Zee Oersetting
Marius Del Grosso Rezjy
Cas Zijlstra Rezjy
Peter Sijbenga Lietteksten
Kees van der Meer Muzyk
Kees van der Meer Muzikale lieding
Marit Bamboe Dûns
Cobie Wempe Ynstekster
Jan Eric Valkema Dekôruntwerp
Anneke Hogeveen Kostúmsûntwerp
Tineke van der Kooi Klean útfiering
Jacomien Heeres Klean útfiering
Durkje Sytema Klean útfiering
Grytsje Boersma Klean útfiering
Ypie Kingma Klean útfiering
Margaretha de Vries Klean útfiering
Teatske Siesling Klean útfiering
Nely Veenstra Klean útfiering
Hannie van der der Werf Klean útfiering
Wiep Bouma Klean útfiering
Karin Land Klean útfiering
Sigrid Klean útfiering
Wikje Kerkhof Klean útfiering
Lysbeth Mulder Klean útfiering
Jester-Nynke Schoustra Webside
Meint Miedema Webside
Karel Kolkman Tribunebou
Christiaan Visser Tribunebou
Karin Rijpstra Grafysk ûntwerp
Brânwacht Van der Werf Feiligens
Diamond Sound Systems Lûd en Ljocht
Siger Rinsma Lûd en Ljocht
Yolande Lanting Grime
Cocky Siderius Grime
Yke Tjalsma Grime
Anneke Visser Grime
Marlou de Jong Grime
Wilma Kamphorst Grime
Conny Oosterhof Omballingen
Hans Thiecke Omballingen
Hinke Bouma Omballingen
Hilbert Tuiten Bouploech
Lucas Kroon Bouploech
Hindrik Bos Bouploech
Wander Bergsma Bouploech
Gerrit Lanting Bouploech
Jan Evers Bouploech
André Bootsma Bouploech
Tjitte Symen Reitsma Bouploech
Germ van der Schaar Bouploech
Joop Bootsma Bouploech
Minne Bonnema Bouploech
Jacob de Vries Bouploech
Theo de Boer Bouploech
Gerrit en Sietske Wierenga Kaartferkeap
Henk Kroes Kommisje fan oanbefelling
Aly van der Mark Kommisje fan oanbefelling
Janny Bottema Lêskommisje
Antine Zijlstra Lêskommisje
Baukje de Vries Lêskommisje
Tineke Bloembergen Lêskommisje
Jacob Fokkens Film
Kees Westra Fotografy
René Abbing Ferkearslieder
Lucienne Kroon Katering
Coby Quak Katering
Baukje Kroes Algemien meiwurkers
Coby Schoustra Algemien meiwurkers
Anna Fehrmann EHBÛ
Wilma Mud-de Nekker Sponsorkommisje
Frouke Bleeker Sponsorkommisje
Ultsje Noardmans Sponsorkommisje
Pyke Kroes Sponsorkommisje
Berend Raap PR kommisje
Karin Rijpstra PR kommisje
Hans Wempe Muziekproducties Hommerts CD en muzykproduksje
Kees van der Meer Musicproductions CD en muzykproduksje
Klaas Pot Miks en mastering
Kees van der Meer Miks en mastering
Jurjen van der Meer Meiwurkers CD boekje
Siska Ruiter Meiwurkers CD boekje
Nathaniel van Veenen CD Muzikanten
Elmer Bergstra CD Muzikanten
Annemieke Boot CD Muzikanten
Beitske de Jong CD Muzikanten
Doutsen Dijkstra CD Muzikanten
Sjoerd Visser CD Muzikanten
Libbe Oosterman CD Muzikanten
Pavel Shcherbakov CD Muzikanten
Ant Koning Bestjoer
Tseard van der Hem Bestjoer
Jent Paul Zijlstra Bestjoer
Ydwine Willemsma Bestjoer
Anke Abma Bestjoer
Anna-Marie Tinga Bestjoer
Bram Quak Bestjoer
Neely Karel Bestjoer