kaartferkeap

gasteboek

meiwurkers

 

Twitter

De Foarstelling fan 25 juny GIET TROCH!!

De foarstelling fan jûn giet gewoan troch, neffens Piet Paulusma wurdt it om 20.00 hinne droech. Miskien op in pear lichte drippen nei. Hy hâldt ús goed op de hichte!

Jn noch nei de foarstelling fan it BIS??

Foar jûn binne der ek noch kaarten oan de kassa te keap. Dus stap yn de auto, op de fiets of op de brommer en hop hop kom nei Easterwierrum!! IT BEGJINT OM 20.30!! Oant straks! Om 22.35 is it ôfrûn.  

Foto's Foarstelling 18 juny

Hjir in oersicht mei kiekjes fan de foarstelling fan ôfrûne Sneon 18 juny.

Foto's Prjemjre BIS 2016

De kop is der ôf!!! De slimste spanning hawwe de bern no efter de rêch. In ympresje fan de premjêre fine jo yn it foto oersicht. Knap dien jonges en famkes! Jimme binne toppers!!!

Jn noch nei de premjr fan it BIS??

It waar is moai, dus tinke jo we wolle jûn noch wol efkes by de premjêre sjen. Dat kin der binne noch genôch kaarten te krijen oan de kassa. Dus wês wolkom!

Generale BIS 15 juny 2016

Woansdei-te-jûn wie it al tiid foar de generale! Hjir wat foto's.

Easterwierrum mei wol oer dy jierlikse ynvaasje

,,It stiet der op hear!” Altiten itselde antwurd dat fuortendaliks werom maild wurdt troch webbehearder Meint Miedema fan de doarpswebside fan Easterwierrum. Hoe folle berjochten, foto’s, updates en warskôgings it Berne Iepenloft Spul ek stjoert oer wat der no wer oan ’e hân is, it wurdt altiten grif online setten. ,,Wat...

Optreden Slachtemarathon

Juster hawwe de bern in foarpriuwke jûn fan ferskes fan de foarstelling "De Geast fan Spultsjelittens". De bern fûnen it tige spannend...Mar it is goed slagge!

PR Stunt BIS 2016

Justermiddei hawwe wy mei de bern fan BIS de Aldehou op west! Mei Spandoek en al. Fol Fjoer tsjin Agematoer! Wat dat krekt inhâld? Ja dan moatte jo efkes in kaartsje keapje fia dizze side ûnder kopke kaartferkeap, dan komme jo it hoe en wat te witten!

Jan-Eric Valkema tovert alle jierren in nije wrld

Mei frijwilligers wurkje is in fak apart. ,,Dan kinne op in sneontemoarn samar ynienen tretjin bouheiten foar dy stean”, seit Jan-Eric Valkema út Kûbaard, dy’t al sûnt 2005 belutsen is by BIS belutsen is by it Berne Iepenloft Spul yn Easterwierrum. Earst as ‘bouheit’, doe twa jier as boukoördinator en s&uc...

CD Opnames 28 en 29 maaie

CD opnames yn Snits, foar de bern altyd in hiele belibbenis! Sy hawwe tige hun bêst dien, om der wer in moaie CD fan te meitsjen, tegearre mei Hans Wempe, Joke Krist en Jurjen van der Meer. It resultaat kinne jo fansels keapje yn Easterwierrum!!!

In BIS-kwietsje foar de Boargemaster

Ien kear hat se sels meidien oan in toanielstik, fertelt boargemaster Johanneke Liemburg oan in delegaasje fan it Berne Iepenloft Spul dy’t by har op besite is. ,,Wy dienen ‘Gurbe en Loltjse’ en ik wie Loltsje. Doe wie ik krekt sa âld as jim.” En ek mei de sneinsskoalle hat sy wolris in stik dien. ,,Doe wie ik soldaat.&rdqu...

Bouwe Bouwe en nochris....o,ja Fervje!!!

Ek de heiten en memmen binne drok oant wurk, en der moat noch hiel wat gebeure!! It is noch net klear!!

Repetysje Sneon 14 maaie

Der wurdt op it stuit hurd repeteert om in prachtige foarstelling del te setten. De konsteraasje is goed en it wurdt werklik in moaie foarstelling fansels. Ek dit jier wer goeie akteurs!! Set him op guys!

Een 25 jaar lange verkleedpartij - LC 13-05

Ze heeft er na 25 jaar een punt achter gezet. Anneke Hogeveen ontwierp al die tijd de kostuums voor het berne-iepenloftspul. Ze leverden haar drie Gouden Gurbes op. Wanneer het berne-iepenloftspul is begonnen, daarover verschillen de meningen. In elk geval werd in 1989 het stuk Ring fan Arwen opgevoerd, in Jorwert. ,,Doe wie ik der noch net by’...

Rabobank haadsponsor BIS

Het Berne Iepenloftspul in Easterwierrum heeft een nieuwe hoofdsponsor: Rabobank Heerenveen-ZO. De bank zal voor ten minste drie jaar het kinderopenluchttheater financieel steunen. Jaarlijks kan de organisatie rekenen op een bedrag van 1500 euro. De jaarlijkse reeks van zes voorstellingen wordt daarnaast gedragen door vele tientallen (honderden?) gro...

Wolly Prins en de krft fan fantasij

,,Kinne jimme miskyn ek oan in pear grutte bh’s komme?’’ It is in fraach dy’t jo samar stelle wurde kin as jo bern meidocht oan it Berne Iepenloftspul yn Easterwierrum. Foar de kostúms is der gjin idee te heech en gjin gedachte te mâl. Gerdinen mei kant, autobannen, pûden fan jute, jerrycans, tou en noch mear t...

Repetysje Sneon 9 april

Ôfrûne sneon binne de bern en AT op de foto kommen. Johan hat del west foar de portretfoto's foar yn it programmaboekje. Dus it hier kreas en de tosken goed poetst foar in top foto! Dêrnei noch wat aksjefoto's makke.  

Sneon 26 maart repetysje

Lytse ympresje fan in repetysje .....

Bouwe op de nije lokaasje!

Na het 25-jarig jubileum in 2015, met het uitverkochte stuk Friezz!, maakt het Berneiepenloftspul in Easterwierrum dit jaar een frisse start op een nieuwe locatie. De tuin achter de kerk in Easterwierrum heeft jarenlang als prachtige theaterlocatie gediend maar kerk, bijgebouwen en grond worden verkocht. Dit jaar spelen de kinderen uit Littenseradiel...

Audysjes 2016 - Wurdt it BIS as wurdt it gjin BIS?

Wat wienen it spannende mar foaral leuke sneonen yn doarpshûs De Tyske yn Easterwierrum.  In stik as santich bern út de groepen 7 en 8 fan de basisskoallen yn Littenseradiel dienen mei oan de audysjes foar BIS. En dan it lange wachtsjen op de útslach: bin ik troch?!?!?!?! Sneon 30 jannewaris set de produksje fan ‘De ...

Noch net opjn audysjes??? Mei ek digitaal!!

Fanwege it waar fan de ôfrûne dagen....der is gjin post ophelle of rûnbrocht....dêrom kinne de audysjeformulieren ek digitaal opstjoerd wurde! It opjeftestrypke kin hjir delladen wurde...dizze efkes ynfolje (yn Word) en werom stjoere MEI FOTO nei info@berneiepenloftspul.nl. Hjir It opjeftstrypke 2016! It kin ek útpri...

Ynformaasje Audysjes 2016

Oan de bern fan Littenseradiel Baard, desimber 2015 Bêste famkes, jonges, memmen, heiten as fersoargers, De plannen foar it 26e Berne Iepenloftspul 2016 lizze klear. Ek dit jier sykje wy wer bern dy’t graach toanielspylje, sjonge en/as dûnsje meie. De audysjes hjirfoar binne op sneon 16 en sneon 23 jannewaris 2016 yn doarpsh&u...

Opjefte Audysjes 2016 oant en mei 11 jannewaris

Yo yo yoooooooo! Bêrn fan groep 7 en 8 fan Littenseradiel!!! Hawwe jimme de briefkes foar de audysjes fan BIS foar kommende sneon al opsjoerd???? Neeeeee? Noch net? It kin noch oant en mei snein 10 jannewaris. De repetysjes op woansdei binne fan 15.30 oant 17.30 oere!! En dus net fanôf 14.00 oere, wat yn de brief stie. Dus wolst ek meidwaan ...

Spannend: audysjes Berneiepenloftspul!

It is has wer safier: it Berneiepenloftspul 2016 set utein! De bern út de groepen 7 en 8 fan alle skoallen yn Littenseradiel hawwe allegear in útnoeging krigen foar de audysjes yn jannewaris. Dat wurde wer twa superspannende dagen yn doarpshûs De Tysker yn Easterwierrum want der komme al gau in soad bern op ôf, wylst der mar pl...

Elkenien betanke!!

It rint alwer nei it ein fan't jier 2015. We hawwe in prachtich moai jubileumjier hâwn mei FRIEZZZ. De foarstellings binne tige goed besocht. En ek de reunie fan âld Bissers wie geweldich. Al mei al in âlderwetsk goed jier foar it Berneiepenloftspul. By de Gouden Gurbes ek noch 2 nominaasjes. Wat wolle jo noch mear. Ja in G.G. mar ...