kaartferkeap

gasteboek

meiwurkers

 

Twitter

Repetysje Sneon 9 april

Ôfrûne sneon binne de bern en AT op de foto kommen. Johan hat del west foar de portretfoto's foar yn it programmaboekje. Dus it hier kreas en de tosken goed poetst foar in top foto! Dêrnei noch wat aksjefoto's makke.  

Sneon 26 maart repetysje

Lytse ympresje fan in repetysje .....

Bouwe op de nije lokaasje!

Na het 25-jarig jubileum in 2015, met het uitverkochte stuk Friezz!, maakt het Berneiepenloftspul in Easterwierrum dit jaar een frisse start op een nieuwe locatie. De tuin achter de kerk in Easterwierrum heeft jarenlang als prachtige theaterlocatie gediend maar kerk, bijgebouwen en grond worden verkocht. Dit jaar spelen de kinderen uit Littenseradiel...

Audysjes 2016 - Wurdt it BIS as wurdt it gjin BIS?

Wat wienen it spannende mar foaral leuke sneonen yn doarpshûs De Tyske yn Easterwierrum.  In stik as santich bern út de groepen 7 en 8 fan de basisskoallen yn Littenseradiel dienen mei oan de audysjes foar BIS. En dan it lange wachtsjen op de útslach: bin ik troch?!?!?!?! Sneon 30 jannewaris set de produksje fan ‘De ...

Noch net opjūn audysjes??? Mei ek digitaal!!

Fanwege it waar fan de ôfrûne dagen....der is gjin post ophelle of rûnbrocht....dêrom kinne de audysjeformulieren ek digitaal opstjoerd wurde! It opjeftestrypke kin hjir delladen wurde...dizze efkes ynfolje (yn Word) en werom stjoere MEI FOTO nei info@berneiepenloftspul.nl. Hjir It opjeftstrypke 2016! It kin ek útpri...

Ynformaasje Audysjes 2016

Oan de bern fan Littenseradiel Baard, desimber 2015 Bêste famkes, jonges, memmen, heiten as fersoargers, De plannen foar it 26e Berne Iepenloftspul 2016 lizze klear. Ek dit jier sykje wy wer bern dy’t graach toanielspylje, sjonge en/as dûnsje meie. De audysjes hjirfoar binne op sneon 16 en sneon 23 jannewaris 2016 yn doarpsh&u...

Opjefte Audysjes 2016 oant en mei 11 jannewaris

Yo yo yoooooooo! Bêrn fan groep 7 en 8 fan Littenseradiel!!! Hawwe jimme de briefkes foar de audysjes fan BIS foar kommende sneon al opsjoerd???? Neeeeee? Noch net? It kin noch oant en mei snein 10 jannewaris. De repetysjes op woansdei binne fan 15.30 oant 17.30 oere!! En dus net fanôf 14.00 oere, wat yn de brief stie. Dus wolst ek meidwaan ...

Spannend: audysjes Berneiepenloftspul!

It is has wer safier: it Berneiepenloftspul 2016 set utein! De bern út de groepen 7 en 8 fan alle skoallen yn Littenseradiel hawwe allegear in útnoeging krigen foar de audysjes yn jannewaris. Dat wurde wer twa superspannende dagen yn doarpshûs De Tysker yn Easterwierrum want der komme al gau in soad bern op ôf, wylst der mar pl...

Elkenien betanke!!

It rint alwer nei it ein fan't jier 2015. We hawwe in prachtich moai jubileumjier hâwn mei FRIEZZZ. De foarstellings binne tige goed besocht. En ek de reunie fan âld Bissers wie geweldich. Al mei al in âlderwetsk goed jier foar it Berneiepenloftspul. By de Gouden Gurbes ek noch 2 nominaasjes. Wat wolle jo noch mear. Ja in G.G. mar ...