Foto's Repetysje 14 febrewaris

 De earste kiekjes fan 2015...repetere...repetere....repetere!!!


Foto's Audysjes jannewaris 2015

Opjefte audysjes oant/mei 9 jannewaris mooglik!
Yo yo yoooooooo! Bêrn fan groep 7 en 8 fan'e basisskoallen Littenseradiel!!! Hawwe jimme de briefkes foar de audysjes fan BIS foar kommende sneon al opsjoerd???? Neeeeee? Noch net? It kin noch oant en mei freed 9 jannewaris. Dus wolst ek meidwaan oan FRIEZZ gau noch efkes dwaan hear!...
 
  

Ynformaasje oer de Audysjes
Oan de bern fan de groepen 7 en 8 fan de basisskoallenyn de gemeente Littenseradiel en harren âlden/fersoargers. Bears, desimber 2014 Bêste famkes, jonges, memmen, heiten as fersoargers, De plannen foar it 25e Berne Iepenloftspul 2015 lizze klear. Ek dit jier sykje wy wer bern dy’t graach toanielspylje, sjonge en/as dûn...
 
  

BIS 25 jier spilet "FRIEZZ"
  It Berne Iepenloftspul (BIS)  bringt takom simmer yn de pastorijtún yn Easterwierrum in bewurking fan de Disney-topper 'Frozen' foar it fuotljocht. BIS jout oan it stik de titel 'Friezz'. It is foar BIS in jubileumjier, it Berne Iepenloftspul fiert yn 2015 it 25-jierrich bestean.  Frozen is in animaasjefilm &uacu...