gasteboek

 

Twitter

Nieuw Stuk!!

AHA! Dus dat waren die schoensmeerafdrukken van handen die de afgelopen weken overal op deuren en ramen te zien waren! Dat was het werk van Pietje Bell en zijn Binde fan 'e Swarte Hân!   33 kinderen zijn hartstikke hard aan het repeteren voor het nieuwe stuk dat ze vanaf 22 juni gaan opvoeren. Het is een supercool stu...

Foto's Audysjes 2017

Sneon 14 en sneon 21 jannewaris wienen wer de audysje foar it BIS fan 2017. 65 Bern út groep 7 en 8 út Littenseradiel hawwe audysje dien. Dit jier sille der 33 bern meidwaan oan BIS2017.

Audysje BIS 2017

Opjeftetermyn is oanpast nei 11 jannewaris!!! Hasto dy noch net opjûn? It kin noch wol! Bisto in bern út Littenseradiel en sitst yn groep 7 as 8? Dan hast in brief krigen foar de audysjes fan BIS. Hast dy al opjûn?! Dat moat FOAR 11 JANNEWARIS! Mail dyn formulier nei info@berneiepenloftspul.nl. Bist it opjeftestrypke efkes kwyt, ...

Nije ploech Berneiepenloftspul daget akteurs út

Alle 256 bern út de groepen 7 en 8 fan de sântjin skoallen yn Littenseradiel hawwe ôfrûne wike in persoanlike útnoeging krigen: dochst mei oan de audysjes foar it iennige berneiepenloftspul fan Fryslân? Op 14 jannewaris binne de earste audysjes, in wike letter is de definitive seleksje. Dat binne in bytsje spanne...

Elkenien betanke!!

It rint alwer nei it ein fan't jier 2016. We hawwe in prachtich moai jier hâwn mei De Geast fan Spultsje Littens. Troch it iet wat mindere waar, hawwe wy dit jier spitich genôch minder besikers hâwn as by ús jubileumjier. Wy hoopje dat takom jier wy wer wat mear minsken ferwachtsje kinne. Want minsken sûnder jimme as b...