Audysjes 2016 - Wurdt it BIS as wurdt it gjin BIS?
Wat wienen it spannende mar foaral leuke sneonen yn doarpshûs De Tyske yn Easterwierrum.  In stik as santich bern út de groepen 7 en 8 fan de basisskoallen yn Littenseradiel dienen mei oan de audysjes foar BIS. En dan it lange wachtsjen op de útslach: bin ik troch?!?!?!?! Sneon 30 jannewaris set de produksje fan &lsqu...

Noch net opjūn audysjes??? Mei ek digitaal!!
Fanwege it waar fan de ôfrûne dagen....der is gjin post ophelle of rûnbrocht....dêrom kinne de audysjeformulieren ek digitaal opstjoerd wurde! It opjeftestrypke kin hjir delladen wurde...dizze efkes ynfolje (yn Word) en werom stjoere MEI FOTO nei info@berneiepenloftspul.nl. Hjir It opjeftstrypke 2016! It kin ek ú...
 
  

Spannend: audysjes Berneiepenloftspul!
It is has wer safier: it Berneiepenloftspul 2016 set utein! De bern út de groepen 7 en 8 fan alle skoallen yn Littenseradiel hawwe allegear in útnoeging krigen foar de audysjes yn jannewaris. Dat wurde wer twa superspannende dagen yn doarpshûs De Tysker yn Easterwierrum want der komme al gau in soad bern op ôf, wylst der m...