Hoe't it dochs wer goed kommen is mei Tsjerk
Ik die yn it skoaljier 1990/1991 mei oan it Berne-Iepenloftspul, doe noch yn de Notaristún yn Jorwert. Wy spilen yn it dekor fan it Iepenloftspul Jorwert, mei wat lytse oanpassings. Yn Jorwert spilen hja doe​​ De Bochel fan de Notre Dame, en dy Notre Dame hiene hja min ofte mear neiboud yn de Notaristún...
 
  

Eeen BIS-meisje met een BIS-moeder
Kwam Marije thuis na de audities van het Berneiepenloftspul, met het programmaboekje voor haar gezicht. ,,Ik wol net dat mem myn gesicht sjocht as ik fertel wat myn rol is hear”, zei Marije. En toen: ,,Mem! Ik bin prinsesse Elza!’’ Voor alle vaders en moeders is het heel bijzonder om een kind te zien spelen, dansen en zingen op...
 
  

BIS Renie 31 maaie!! Opjaan!!!
Honderden kinderen uit Littenseradiel hebben de afgelopen 25 jaar meegedraaid in een of meer voorstellingen van het Berneiepenloftspul (BIS). Om het jubileumjaar een extra feestelijk tintje te geven, komt er op 31 mei een grote reünie voor alle spelers en iedereen die rechtstreeks bij de voorstellingen betrokken is geweest:  de leden van ...
 
  


 
Opjefte reny

Mei in grutte reny op 31 maaie pakt it Berneiepenloftspul (BIS) dit jier t om it 25-jierrich jubileum te fieren. Dat kin in drokke boel wurde. Want snt 1990 jierren hawwe hnderten bern t Littenseradiel harren earste toaniel-, dns- en sjongerfaringen opdien yn de pastorijetn yn Easterwierrum. Sy hawwe kloften famylje, buorlju, klas- en doarpsgenoaten meisleept nei de tribunes, dat sa stadichoan hat hast eltsenien t de gemeente - en fier dr bten - der wol ien as mear herinneringen oan: faaks oan it alderearste stik Paksok (dat wie noch yn Jorwert), miskien oan it lste: Bern de Baas yn 2014. En oars wol oan ien fan de prachtige foarstellings dyt der tuskenien sieten: fan de Kening fan Katoaren oant de Skippers fan de Kameleon, fan Robin Hood oant Lucky Luck, fan Jungle Book oant Peter Pan.


Namme *
Adres *
Wenplak
Meidien yn
Funksje *
E-mailadres *
Opmerkingen
Controle
Nim dizze 4 tekens oer.
Fjilden mei in * binne ferplicht.