NIJS


FOTO'S


FOARSTELLINGS


MEISPYLJE


SKIEDNIS


GASTEBOEK


YNFORMAASJE


STIPERS


BIS-TV


HOME
    
 
 
BIS krijt bijdrage Rabobank en Woudsend 1816
Dit jier krije wy fan it koöperaasjefûns fan de Rabobank en fan Woudsend 1816 bijdragen foar it oanskaffen fan in nij regiehok en in nije ferklaaierstinte foar de bern. Hielendal geweldich! It âlde regiehok wie op. It wie eins net mear ferantwurde om it hok nochris op te setten. Om't it allegearre wol feilich moat hawwe wy in oanfr...

11e Berneiepenloftstik foar Gerrit Hoekstra
Yn Easterwierrum giet op tongersdei 12 juny de foarstelling “Bern de baas” yn premjêre. It wurdt it 24e berneiepenloftspul en 11 dêrfan binne skreaun troch Gerrit Hoekstra fan Winsum. Ek dit jier tekent hy foar it skript. De 60 jierrige Hoekstra is yn it deistich libben dosint Frysk oan it Ljouwerter Lyceum (Piter Jelles)....
 
  

BIS docht ek NL-DOET!!
Al wie it 22 maart net al te bêst waar, mar dochs hawwe wy flink oan it snoeien west yn de pastorijtún. Yn it kader fan NL-Doet hawwe wy soks marris by it ein hâwn. We binne noch net hielendal klear, mar dat komt wol as it waar ek wer wat better der is....

Bouploech alwer los!!
Hjir in oersicht fan foto's fan de bouperikelen fan dit jier! Der moat wer in mansk dekôr delsetten wurde! Mar sa te sjen moat dat wol goed komme mei al dizze ekspêrts!!! Súkses mannen!...

Foto's Audysjes 18 jannewaris 2014

Foto's fan de audysjes!


BIS yn Hea!!! op 14 jannewaris!

Jûn om 18.20 in ynpresje fan de audysjes fan ôfrûne sneon. Allegearre sjen! It wurdt letter herhelle!!

 
  

Stik LC oer de audysjes fan 11 jannewaris 2014

 
  

BIS audysjes foar 2014
Bêste famkes, jonges, memmen, heiten as fersoargers, De plannen foar it 24e Berne Iepenloftspul 2013 lizze klear. Ek dit jier sykje wy  wer bern dy’t graach toanielspylje, sjonge en/as dûnsje meie. De audysjes hjirfoar binne op sneon 11 en sneon 18 jannewaris 2013 yn doarpshûs De Tysker, Skuorrehôfwei 2A yn E...
 
  

BIS spilet yn 2014.......Bern de Baas!!!
Beurskelûke achter in hage wei, beltsjelûke, rútsjetikje? Is dat no sa slim? Undogensk, jawis. Mar  jo ha dochs ek jong west! No, dan! Dat is fansels wol sa, mar as der stadichoan mear dingen yn it doarp barre dy’t net mear ûndogensk binne, mar mear te krijen ha mei pesterij, fernielerij, bongelarij, dan wurdt...
 
  


ARGYF