kaarteferkeap

gasteboek

 

Twitter

Audysjes BIS 2018 opjefte oant 8 jan. 2018

Beste bern út de groepen 7 en 8 fan de skoallen út de Greidhoeke (âld-Littenseradiel), beste memmen en heiten of fersoargers! Wy sykje bern dy't graach toanielspylje, sjonge en/of dûnsje meie, want: de plannen foar it 28e Berne lepenloftspul 2018 lizze klear! Werom  soesto dat wolle?! It Is in feest! Do spiles...

BIS winner Pyt van der Zee Priis 2017

It bestjoer en de meiwurkers fan it berne-iepenloftspul fan Easterwierrum hawwe tongersdeitejûn de Pyt van der Zee-priis wûn. Ut hannen fan deputearre Sietske Poepjes ûntfong it iepenloftspul dizze provinsjale priis foar it brede Fryske toaniel. De priis wurdt ien kear yn de trije jier útrikt. Neffens de sjuery is ynspirear...

Eltsenien Betanke!

BIS2017 - Pietje Bell sit der wer op! Wy hawwe 6 prachtige foarstellings hâwn! Wy kinne werom sjen op in tige slagge periode foar de bêrn en alle meiwurkers. De bêrn hawwe wer in soad leart en wer nije freonen makke. Wy sille sjen wat 2018 ús bringt, nije gemeente - nije útdagings! It sil grif goed komme, de taridings bin...

Foarstelling FREED 30 JUNY GIET NET TROCH!

Fanwege it waar, en de fierdere foarút sichten giet in jûn NET Troch. Jimme binne allegearre wolkom op snein-te-middei om 15.30!! Hawwe jimme fragen oangeande kaarten, dan graach efkes maile nei: kaartferkeap@berneiepenloftspul.nl Oant dan!  

Foarstelling Woansdei-te-middei 28 juny ďflast!

Moarn-te-jûn OM 19.30 OERE Goeiemiddei allegearre, fanwege de waarsomstandigheden en de berjochten fan ûngefear 4 oere hinne, kinne wy spytich genôch de foarstelling fannemiddei net troch gean litte. wurdt de foarstelling ynhelle.

Resinsje FD 24 juny - Froukje Reitsema

Tongerdei-te-jûn hat foar it Frysk Deiblêd in prachtige resinsje skreaun. Tige Tank hjir foar! Wy hawwe in prachtich stik! Donkere loften drigen. Soe it reine of soenen wy it krekt droech hâlde? It wie it lêste gelokkich, tongersdei-te-jûn by de premjêre fan Pietje Bell, it berneiepenloftspul fan Easterwierrum. In ...

Pietje Bell: in prachtich aventoer ! LC 24 juny

Troch Sietse de Vries Piet Bell is al generaasjes lang ien fan ’e populêrste dogeneaten út de Nederlânske berneliteratuer, dat it hat lang duorre ear’t er it ta haadpersoan fan it berneiepenloftspul yn Easterwierrum skopte. It liket wol as hie skriuwer Peter Sijbenga mear goed te meitsjen en dus hat er yn dizze &ocir...

Pietje als Pleidooi voor kinderlijkheid

    Met het berneiepenloftspul Pietje Bell en de Binde fan'e Swarte Hân in aantocht kan Easterwierrum zich opmaken voor spannende avonturen en een hoop kwajongensstreken. Voor veel bewoners van Easterwierrum en omstreken begon het jaar met een mysterie. Op ramen, deuren, brievenbussen: ineens doken overal swarten handafdrukken...

Freed 30 juny ek ┌TFERKOCHT!

FOAR FREED 30 juny ek gjin kaarten mear! Jûn, Woansdei en Snein 2 july noch wol kaarten, mar it giet wol hurd. Dus wês der by! Bestel no gau op de pagina KAARTFERKEAP!

Berne-iepenloftspul als lesje voor de media

20 - juny - Troch Rixt Oenema: Slecht nieuws is goed nieuws, dus goed nieuws is slecht nieuws. De Pietje Bell van 2017 heeft een boodschap. Ha, daar heb je de mannen, met een grijns bewapend en over hun woorden struikelend van enthousiasme. Tegelijkertijd missen ze niets van wat er zich op het podium afspeelt tijdens de repetitie. Nu en dan roepen...

Snein 25 juny ┌TFERKOCHT!!

Foar kommende snein 25 juny binne alle kaarten op. Foar de oare foarstellings binne noch wol kaarten, al binne foar 30 juny ek net folle kaarten mear oer. Dus wachtsje foar kaarten net te lang mear.

Breaking news!

Breaking news.....Himmelaksje fan de binde fan de Swarte Hân rint finaal út de hân!! It begon allegear mei it mystearje fan de Swarte Hantsjes troch hiel Littenseradiel. Oant Bromsnor derefter kaam dat dit it wurk wie fan de Binde. Hawar, de Binde moast oan de himmel mar hoe moat dat.....sûnder wetter & sop?? De brân...

In stjŕr wŕze betsjut ek in soad wachtsjen

Twa famkes sitte mei de rêch tsjin de muorre fan mfc De Tysker yn Easterwierrum. Sy moatte wachtsje oant sy oan de beurt binne om te aktearjen. Sy sjogge hoe’t twa jonges in sène spylje út Pietje Bell en de binde fan de Swarte Hân. Regisseurs Romke Gabe Draaijer en Sjoerd Blom binne tefreden. ,,It is sûnt maaie i...

Wie een heuse drukpers bouwt mag grappen maken

Dit jier hat it Berne Iepenloft Spul wer in totáál oar dekor as ferline jier. Want spile ‘De Geast fan Spultsjelittens’ him ôf op it plattelân, Pietje Bell en de binde fan ‘e Swarte Hân spilet yn it Rotterdam fan 100 jier ferlyn. Yn in echte krantedrukkerij. Ferline jier wie ik maklik. Doe woe it skri...

Oefenje Oefenje Oefenje

---- en de heiten mar switte......

Kaartsjes mei koarting: Allinnich yn April!

De Binde fan de Swarte Hân is los!!! It Berne Iepenloft Spul yn Easterwierrum hâldt yn april in ier-en-betiid-aksje yn it kader fan de foarstelling Pietje Bell en de Binde fan ‘e Swarte Han. Wa’tkrekt sa handich en fluch is as de bindeleden en dizze moanne kaartsjes bestelt, hat in aardige koarting te pakken. Nei 28 april kost...

Binde fan de Swarte HÔn achter smeerpoetserij

Wommels - De afdrukken van zwarte handen die de afgelopen weken overal opdoken op ramen en muren in vrijwel alle dorpen van Littenseradiel blijken afkomstig van leden van de 'Bende van de Zwarte hand'. Dat heeft onderzoek van de politie uitgewezen. Wijkagent Trinus Hoekstra is opgelucht dat er eindelijk klaarheid is in de zaak. De politie in ...

Nieuw Stuk!!

AHA! Dus dat waren die schoensmeerafdrukken van handen die de afgelopen weken overal op deuren en ramen te zien waren! Dat was het werk van Pietje Bell en zijn Binde fan 'e Swarte Hân!   33 kinderen zijn hartstikke hard aan het repeteren voor het nieuwe stuk dat ze vanaf 22 juni gaan opvoeren. Het is een supercool stu...

Foto's Audysjes 2017

Sneon 14 en sneon 21 jannewaris wienen wer de audysje foar it BIS fan 2017. 65 Bern út groep 7 en 8 út Littenseradiel hawwe audysje dien. Dit jier sille der 33 bern meidwaan oan BIS2017.

Audysje BIS 2017

Opjeftetermyn is oanpast nei 11 jannewaris!!! Hasto dy noch net opjûn? It kin noch wol! Bisto in bern út Littenseradiel en sitst yn groep 7 as 8? Dan hast in brief krigen foar de audysjes fan BIS. Hast dy al opjûn?! Dat moat FOAR 11 JANNEWARIS! Mail dyn formulier nei info@berneiepenloftspul.nl. Bist it opjeftestrypke efkes kwyt, ...

Nije ploech Berneiepenloftspul daget akteurs ˙t

Alle 256 bern út de groepen 7 en 8 fan de sântjin skoallen yn Littenseradiel hawwe ôfrûne wike in persoanlike útnoeging krigen: dochst mei oan de audysjes foar it iennige berneiepenloftspul fan Fryslân? Op 14 jannewaris binne de earste audysjes, in wike letter is de definitive seleksje. Dat binne in bytsje spanne...

Elkenien betanke!!

It rint alwer nei it ein fan't jier 2016. We hawwe in prachtich moai jier hâwn mei De Geast fan Spultsje Littens. Troch it iet wat mindere waar, hawwe wy dit jier spitich genôch minder besikers hâwn as by ús jubileumjier. Wy hoopje dat takom jier wy wer wat mear minsken ferwachtsje kinne. Want minsken sûnder jimme as b...