kaarten

Audysjes 2016 - Wurdt it BIS as wurdt it gjin BIS?

Moandei 25 jannewaris | Fotograaf: Johan van der Klaauw

Wat wienen it spannende mar foaral leuke sneonen yn doarpshûs De Tyske yn Easterwierrum. 

In stik as santich bern út de groepen 7 en 8 fan de basisskoallen yn Littenseradiel dienen mei oan de audysjes foar BIS. En dan it lange wachtsjen op de útslach: bin ik troch?!?!?!?!

Sneon 30 jannewaris set de produksje fan ‘De Geast fan Spultsjelittens’ utein! Alle bern dy't meidogge nimme harren heit en mem mei, want dy moatte fansels oan de bak!

Sy kinne harren opjaan foar klussen as dekorbouwe, skilderje, kostúms naaie, sponsorwerving ensf. Want sûnder help fan tsientallen frijwilligers soe der gjin Berneiepenloftspul wêze.

© Copyright 2024 - Berneiepenloftspul