kaarten

Kick-Off BIS 2022

Sneon 29 jannewaris | Fotograaf: Johan van der Klaauw

Kick off van BIS 2022 hjoed!! Bern, alders, artistiek team en bestjoer hawwe de oftrap mei elkaar belibbe. En hoe! Folle blije gesichten en op t ein in heus optreden oan alle folwoeksenen. Dat smakket nar mear! Fanof woansdei 2 x yn'e wike oefenje en yn de rol groeie!! Alders hawwe hun opjun foar de ferskate groepen om mei elkoar n moaie BIS produksje del te setten.

© Copyright 2024 - Berneiepenloftspul