meiwurkers

REZJY                                                                                                                                                                                             

 Jelke Rijpma, Gerwin de Vries, Brent Jager(stazjere)

MUZIKALE LIEDING / SANG
 Joke Krist

SKRIPT/TEKSTEN
 It orisjinele tekst is fan "Ivo de Wijs". Peter Sijbenga hat it oersetten en tafoegins dynt.

MUZYK 
Komponearre troch Peter Sijbenga,Tommy en Annika, Sjongles fan Pastellia, Utfanhúzje by Pippi, Op Reis, Buy it en Minsken binne lekker  Komponearre troch Ronny Mosuse, In band, Soms bin ik sa allinne, In Pippi Pippi Pippi piraat, en Oan de ketting                                       

It orizjinele Pippi liet is skreaun troch Jan Johansson mei in tekst fan Astrid Lindgren

DÛNS
 Geronimo Chancoso

SPILERS
 Mirthe de Roo, Marijn Verhoef, Melora Wapstra, Matthew Tuinier, Tialda de Groot, Ids Veenstra, Marijke Kolkman, Famke Smit, Sytze de Haas, Ninthe Geertsma, Steijn Brunia, Isolde Kamping, Thomas Hiemstra, Age Okkema, Lily Nutma, Yke Hoekstra, Cyloe Nota, Andries Rijpma, Jelte Terra, Yasmin Abdala, Tymen Wiersma, Tjarda Tijsma, Jitse Speerstra, Eden van der Veen, Famke de Lang en Froukje Baarda.

DEKOR
 Jan Franke Heida

KOSTUUMÛNTWERP
 Dianne Bonnema    

KOSTUUMKOORDINAASJE Alders o.l.f.                                                                                                                                               Jeltsje Kramer-Tamminga      

KOSTUUMGROEP
 Hessie Rozenberg, Marieke Boersma, Anke van Dijk, Caroline Sandberg, Janny Noordermeer, Dineke Eringa, Aly Kuiphof, Rina Sijtsma,    Fia Snippe, Ytsje Langenkamp, Jet Vellinga en Paula Keuning, Gerda van Pelt

KAP EN GRIME                                                                                                                                                                                  Akkeriem Zijlstra, Tjitske Flier, Wilma Bonnema, Miranda van der Steen, Ankie Jagersma, Anna Doornbos-Houwer

LÛD en LJOCHT                                                                                                                                                                         

Siebren Greidanus, Marius Del Grosso                                                                                   

FOTOGRAAF
 Johan van der Klaauw

BESTJOER
 Tineke Terpstra v.d. Schaaf (foarsitter), Hiltsje Stremler (Skriuwer), Annet Hankel (ponghâlder), Ineke de Jong, Anne Jan Klijn, Rixt Walda, Rianne Speerstra

KOMMISJELEDEN                                                                                                                                                                                    Herman Koops(Bou), Rikst Visser(Omballingen/Ferf), Marjan Koldijk(PR), Marieke Koning(Omballingen/Ferf) 

FOARMJOUWING
 Wybo Smids

THUSSIDE
 Marjan Koldijk, Tineke van der Schaaf en Wybo Smids

EN FIERDER
DE ALDERS!                                                                                                                                                                               

EHBU 'ers                                                                                                                                                                         

Parkearders                                                                                                                                                                           

Famylje Bruinsma                                                                                                                                                                 

Famylje Vellinga                                                                                                                                                                             

Kor van der Velde                                                                                                                                                                         

Gabe en Dorothea                                                                                                                                                                         

Nico van der Werf                                                                                                                                                                           

De boeren dy't in boerd yn harren lân hawwe

Us sponsoren

Us stipers (ek freon wurde fan it BIS? Dat kin al fanôf 10€. Mail nei bis.berneiepenloftspul@gmail.com).

Doarp Easterwierrum en Behearskommisje De Tysker

De frijwilligers fan De Tysker

....en alle oaren dy't op hokker wize dan ek in bijdrage levere hawwe.

Foto's fan de foarstelling meie net kommersjeel oanbean wurde.

 

Der binne (noch) gjin meiwurkers fan dit jier.