meiwurkers

REZJY
Romke Gabe Draaijer en Sjoerd Blom
SKRIPT
Peter Sijbenga, Romke Gabe Draaijer en Sjoerd Blom
MUZYK
Peter Sijbenga
MUZIKALE LIEDING / SANG
Joke Krist
LIETTEKSTEN
Peter Sijbenga
DÛNS
Niels van der Wal
YNSTEKSTER
Alie Stropsma
LÛD en LJOCHT
Siebren Greidanus, Marius Del Grosso en Nick Bangma
DEKÔRÛNTWERP
Jan Bruinsma
POPPEN
Romke Gabe Draaijer
KOSTÚMÛNTWERP
Dianne Bonnema
KOSTÚMÚTFIERING
Û.l.f. Dianne Bonnema
NAAIPLOECH ÂLDERS
Margreet van der Meer, Jessica Seffinga, Aaltsje van der Werf, Brechtje Algra, Djoke Klomp, Gudula van Beem, Jeltsje Kramer, Jinke Heddema, Maureen van der Schaar, Sepkje van der Vegt, Tietia Kooistra en Trudy van Hofwegen
NAAIPLOECH DIANNE
Anneke Boxman, Diet Postma, Eef Dijkstra, Fia Snippe, Geartsje Janssen, Geertrui van Leeuwen, Janny Noordermeer, Janny Fokkema, Jet Vellinga, Marijke Prins, Ellen Feijen, Paula ​K​euning, Wieke Brandenburgh, Hessie Rozenberg, Ytsje Langenkamp, Gerda van Pelt, Marieke Boersma, Rina Sijtsma, Meia van Geel, Jose van Megen, Carola van Woerden en Joke Merquering
GRIME
Tjitske Flier, Gerlofke Beukens, Marina Osinga, Akke Riem Zijlstra, Miranda van der Steen en Wilma Bonnema
BESTJOER
Baukje Hiemstra (foarsitter), Tineke van der Schaaf (skriuwer), Annet Hankel (ponghâlder)
Johan Heddema, Pieter Dijkstra, Jan Franke Heida, Ria Kraa, Hiltsje Stremler en Margje van der Velde
PR- EN SPONSORKOMMISJE
Marjan Koldijk, Maria Molenbuur, Jelle Wierenga, Sander Metz en Auke Stremler
MEIWURKERS SLIEPKEAMER SKETTEN
Winde Del Grosso, Sybo Boersma, Bente Slagter, Ymre Slagter, Rudmer Heddema, Jente Heddema, Mette Stap, Sinne Brecht Kooistra, Tiemen Tinga, Laura de Boer, Silke de Vries, Sanne Schukken, Mike Bruinsma, Willem Reitsma en Jildau van der Velde
FOTOGRAAF
Johan van der Klaauw
TÚNMIX en CD PRODUKSJE
Sytse Broersma - Studio Noorderzon Muziek Producties
BOUPLOECH en FERFPLOECH
Herman Koops, Jappie Slagter, Marius Del Grosso, Jurjen Seffinga, AnneJan Klijn, Peter Walstra, Tjepko Jansen,  Hein Schukken, Arjen Kok, Johan Klijnstra, Nico de Roo, Frans Kingma, Jehannes Santema, Rindert van der Eems, Hendricus Tacoma, Rintsje de Boer, Jaap Nieuwenhuis, Yeb Seffinga, Fokke Baarda, Martin Algra, Gustaaf Witteman, Frans Stap en Richard Rob
Romy Bos, Anja Wierenga, Anke Roorda, Anneke Rob, Carin Ypma, Helena de Boer, Ilse van der Weide, Ineke Walstra, Jetske Nieuwenhuis, Maria Molenbuur, Nely van der Hem, Paula Boersma, Petra van Gunst, Sjoukje de Vries en Thea Metz
OMBALLINGS
Janneke Bijlsma, Anja Wierenga, Anke Roorda, Gerda Steneker, Gudula van Beem, Ilse v d Weide, Ineke Walstra, Paula Boersma, Petra Zijlstra, Romy Bos, Saskia Benedictus en Thea Klijnstra
FOARMJOUWING
Wybo Smids
THÚSSIDE
Marjan Koldijk, Nanne Hoitenga, Wybo Smids en Mattheo van Rijs
TRIBUNEBOU
Karel Kolkman
EN FIERDER:
EHBÛ 'ers
Parkearders
Famylje Bruinsma en Famylje Vellinga
Nico van der Werf
De boeren dy't in boerd yn harren lân hawwe
Ús sponsors
Ús stipers (ek freon wurde fan it BIS? Dat kin al fanôf 10€. Mail nei bis.berneiepenloftspul@gmail.com).
Doarp Easterwierrum en Behearskommisje De Tysker
De frijwilligers fan De Tysker
....en alle oaren dy't op hokker wize dan ek in bijdrage levere hawwe.

Foto's fan de foarstelling meie net kommersjeel oanbean wurde.

Der binne (noch) gjin meiwurkers fan dit jier.