meiwurkers

REZJY

Jelke Rijpma, Gerwin de Vries, Brent Jager(stazjere)

MUZIKALE LIEDING / SANG
Joke Krist

SKRIPT
Peter Sijbenga

MUZYK
Peter Sijbenga

DÛNS
Geronimo Chancoso

SPILERS
Mirthe de Roo, Marijn Verhoef, Melora Wapstra, Matthew Tuinier, Tialda de Groot, Ids Veenstra, Marijke Kolkman, Famke Smit, Sytze de Haas, Ninthe Geertsma, Steijn Brunia, Isolde Kamping, Thomas Hiemstra, Age Okkema, Lily Nutma, Yke Hoekstra, Cyloe Nota, Andries Rijpma, Jelte Terra, Yasmin Abdala, Tymen Wiersma, Tjarda Tijsma, Jitse Speerstra, Eden van der Veen, Famke de Lang en Froukje Baarda.

DEKOR
Jan Franke Heida

KOSTUUMÛNTWERP
Dianne Bonnema    

KOSTUUMKOORDINAASJE                                                                                          

Jeltje Kramer - Tamminga      

KOSTUUMGROEP
Hessie Rozenberg, Marieke Boersma, Aly Kuiphof, Rina Sijtsma, Fia Snippe, Ytsje Langenkamp, Jet Vellinga en Paula Keuning

LÛD en LJOCHT
Siebren Greidanus, Marius Del Grosso                                                                                   

FOTOGRAAF
Johan van der Klaauw

BESTJOER
Tineke Terpstra v.d. Schaaf (foarsitter), Hiltsje Stremler (Skriuwer), Annet Hankel (ponghâlder), Ineke de Jong, Anne Jan Klijn, Rixt Walda, Rianne Speerstra

FOARMJOUWING
Wybo Smids

THUSSIDE
Marjan Koldijk, Tineke van der Schaaf en Wybo Smids

EN FIERDER
DE ALDERS!
EHBU 'ers
Parkearders
Famylje Bruinsma en Famylje Vellinga
Kor van der Velde
Gabe en Dorothea
Nico van der Werf
De boeren dy't in boerd yn harren lân hawwe
Us sponsors
Us stipers (ek freon wurde fan it BIS? Dat kin al fanôf 10€. Mail nei bis.berneiepenloftspul@gmail.com).
Doarp Easterwierrum en Behearskommisje De Tysker
De frijwilligers fan De Tysker
....en alle oaren dy't op hokker wize dan ek in bijdrage levere hawwe.

Foto's fan de foarstelling meie net kommersjeel oanbean wurde.

Der binne (noch) gjin meiwurkers fan dit jier.