meiwurkers

REZJY en SKRIPT(BEWURKING)
Jelke Rijpma, Gerwin de Vries en Joke Krist

MUZIKALE LIEDING / SANG
Joke Krist

SKRIPT
Peter Sijbenga

MUZYK
Peter Sijbenga

DÛNS
Geronimo Chancoso

SPILERS
Mirthe de Roo, Roos Nieuwenhuis, Else Marie Boersma, Doutzen van Eck, Tialda de Groot, Ids Veenstra, Hilwert Kuiper, Suze de Jonge, Sytze de Haas, Grieke Holwerda, Lieke Keuning, Linde Brugge, Thomas Hiemstra, Meint van der Zwaag, Lily Nutma, Yke Hoekstra, Anna-Rika Jansen, Anna Koopmans, Mirthe Boersma, Hidde Benedictus, Ilva Los, Tjarda Tijsma, Jessy Sterk, Ids Zijlstra, Eden van der Veen, Siske Douma, Tessa Froukje Faber, Sanne Visser, Nienke Ytsje Speerstra en Froukje Baarda.

DEKOR
Jan Franke Heida

KOSTUUMÛNTWERP
Dianne Bonnema    

KOSTUUMKOORDINAASJE                                                                                                                                 Jeltje Kramer - Tamminga      

KOSTUUMGROEP
Hessie Rozenberg, Marieke Boersma, Aly Kuiphof, Rina Sijtsma, Fia Snippe, Ytsje Langenkamp, Jet Vellinga en Paula Keuning

LÛD en LJOCHT
Siebren Greidanus, Marius Del Grosso                                                                                   

FOTOGRAAF
Johan van der Klaauw

BESTJOER
Tineke Terpstra v.d. Schaaf (foarsitter), Hiltsje Stremler (Skriuwer), Annet Hankel (ponghâlder), Ineke de Jong, Anne Jan Klijn, Rixt Walda, Rianne Speerstra

FOARMJOUWING
Wybo Smids

THUSSIDE
Marjan Koldijk, Tineke van der Schaaf en Wybo Smids

EN FIERDER
DE ALDERS!
EHBU 'ers
Parkearders
Famylje Bruinsma en Famylje Vellinga
Sibe Swierstra
Gabe en Dorothea
Nico van der Werf
De boeren dy't in boerd yn harren lân hawwe
Us sponsors
Us stipers (ek freon wurde fan it BIS? Dat kin al fanôf 10€. Mail nei bis.berneiepenloftspul@gmail.com).
Doarp Easterwierrum en Behearskommisje De Tysker
De frijwilligers fan De Tysker
....en alle oaren dy't op hokker wize dan ek in bijdrage levere hawwe.

Foto's fan de foarstelling meie net kommersjeel oanbean wurde.

Der binne (noch) gjin meiwurkers fan dit jier.