meiwurkers

REZJY
Romke Gabe Draaijer en Sjoerd Blom

SKRIPT
Peter Sijbenga

MUZYK
Peter Sijbenga

MUZIKALE LIEDING / SANG
Joke Krist 

LIETTEKSTEN
Peter Sijbenga

DÛNS
Wietske van der Tol 

YNSTEKSTER
Alie Stropsma

DEKÔRÛNTWERP
Jan Franke Heida

KOSTÚMÛNTWERP
Dianne Bonnema                                                                                                                                                                

LÛD en LJOCHT
Siebren Greidanus, Marius Del Grosso en Nick Bangma                                                                                                        

FOTOGRAAF
Johan van der Klaauw

CD OPNAMES
Sytse Broersma Studio Noorderzon muziekproducties

BESTJOER
Tineke van der Schaaf (foarsitter), Hiltsje Stremler (Skriuwer), Annet Hankel (ponghâlder), Johan Heddema, Jan Franke Heida, Margje van der Velde, Janneke Bijlsma, Anne Jan Klijn, Sjoukje de Vries

PR en SPONSORINGSKOMMISJE
Marjan Koldijk, Sander Metz, Ytsje Hijma, Jelle Wierenga, Esther Brouwer, Hinke Jellema, Auke Stremler, Rixt Walda, Marijn Meijberg, Pieter de Haas, Jenny Pekel, Annet Hankel, Hiltsje Stremler, Janneke Bijlsma

BOUPLOECH
Herman Koops, Marius del Grosso, Anne Jan Klijn, Nico de Roo, Jehannes Santema, Gustaaf Witteman, Frans Stap, Helena Agricola, Auke Stremler, Eldert Stropsma, Pieter de Haas, Eelco de Vries, Paul Walstra, Reindert Wiedijk, Thom Veldman, Johan Heddema, Jan Franke Heida, Anne Hijma, Jan Henk Bos, Bart Tamminga, Johan Hiemstra, George van der Ende

OMBALLINGS EN FERFPLOECH
Anja Wierenga, Anke Roorda, Ilse van der Weide, Petra Zijlstra, Carin Ypma, Thea Metz, Petra Bakker, Wietske Terluin, Wily Tamminga, Carmen Ykema, Rixt Walda, Mirja Walstra, Froukje Agricola, Akke Veldman, Rennie Stremler, Janneke Bruinsma, Margje van der Velde, Sjoukje de Vries, Joke Santema, Helena Agricola

NAAIPLOECH ÂLDERS
Gudula van Beem, Jeltsje Kramer, Jettie van der Ploeg, Karin Wendelaar-Bonga, Petra Ottema, Dorathea Zijlstra, Gerda Steneker, Lida de Haas, Willy Dijkstra, Tineke van der Schaaf

NAAIPLOECH DIANNE BONNEMA                                                                                                          

Anneke Boxman, Meia van den Haspel, Eef Dijkstra, Janny Fokkema, Jet Vellinga, Marijke Prins, Paula Keuning, Wieke Brandenburgh, Hessie Rozenberg, Ytsje Langenkamp, Marieke Boersma, Rina Sijtsma, Joke Merquering, Jose van Meegen, Ria van der Werf, Fia Snippe

KAP EN GRIME                                                                                                                                                               

Tjitske Flier, Miranda van der Steen, Wilma Bonnema, Akke Riem Zijlstra, Ellie Bouwhuis, Thea Bakker-Klijnstra 

FOARMJOUWING
Wybo Smids

THÚSSIDE
Marjan Koldijk, Nanne Hoitenga, Wybo Smids, Mattheo van Rijn

TRIBUNEBOU
Kolkman Tribuneverhuur

EN FIERDER
EHBÛ 'ers
Parkearders
Famylje Bruinsma en Famylje Vellinga
Nico van der Werf
De boeren dy't in boerd yn harren lân hawwe
Ús sponsors
Ús stipers (ek freon wurde fan it BIS? Dat kin al fanôf 10€. Mail nei bis.berneiepenloftspul@gmail.com).
Doarp Easterwierrum en Behearskommisje De Tysker
De frijwilligers fan De Tysker
....en alle oaren dy't op hokker wize dan ek in bijdrage levere hawwe.

Foto's fan de foarstelling meie net kommersjeel oanbean wurde.

Der binne (noch) gjin meiwurkers fan dit jier.