meiwurkers

REZJY en SKRIPTBEWURKING
Romke Gabe Draaijer en Sjoerd Blom

SKRIPT
Peter Sijbenga

MUZYK
Peter Sijbenga

MUZIKALE LIEDING / SANG
Joke Krist 

LIETTEKSTEN
Peter Sijbenga

DÛNS
Wietske van der Tol 

YNSTEKSTER
Alie Stropsma

DEKÔRÛNTWERP
Jan Franke Heida

KOSTÚMÛNTWERP
Dianne Bonnema                                                                                                                                                                

LÛD en LJOCHT
Siebren Greidanus, Marius Del Grosso en Nick Bangma                                                                                                        

FOTOGRAAF
Johan van der Klaauw

CD OPNAMES
Sytse Broersma Studio Noorderzon muziekproducties

BESTJOER
Tineke van der Schaaf (foarsitter), Hiltsje Stremler (Skriuwer), Annet Hankel (ponghâlder), Johan Heddema, Anne Jan Klijn, Sjoukje de Vries

PR en SPONSORINGSKOMMISJE
Annet Hankel,  Hiltsje Stremler, Marjan Koldijk

BOUPLOECH
Anne Jan Klijn, Herman Koops, 

OMBALLINGS EN FERFPLOECH
Janneke Bijlsma

NAAIPLOECH ÂLDERS
Jeltsje Kramer

NAAIPLOECH DIANNE BONNEMA                                                                                                          

KAP EN GRIME                                                                                                                                                               

Tjitske Flier,

FOARMJOUWING
Wybo Smids

THÚSSIDE
Marjan Koldijk, Nanne Hoitenga, Wybo Smids, Mattheo van Rijn

TRIBUNEBOU
Kolkman Tribuneverhuur

EN FIERDER
EHBÛ 'ers
Parkearders
Famylje Bruinsma en Famylje Vellinga
Nico van der Werf
De boeren dy't in boerd yn harren lân hawwe
Ús sponsors
Ús stipers (ek freon wurde fan it BIS? Dat kin al fanôf 10€. Mail nei bis.berneiepenloftspul@gmail.com).
Doarp Easterwierrum en Behearskommisje De Tysker
De frijwilligers fan De Tysker
....en alle oaren dy't op hokker wize dan ek in bijdrage levere hawwe.

Foto's fan de foarstelling meie net kommersjeel oanbean wurde.

Namme Funksje
Sjoerd Blom Regie/Skriptbewurking
Romke Gabe Draaier Regie/Skriptbewurking
Peter Sijbenga Skriptbewurking/Muziek
Joke Krist Musikale Lieding/Sang
Wietske van der Tol Dûns
Alie Stropsma Ynstekster
Dianne Bonnema Kostúmûntwerp
Jan Franke Heida Dekorûntwerp
Johan van der Klauw Fotograaf
Marius del Grosso Ljocht en Lûd
Siebren Greidanus Ljocht en Lûd
Nick Bangma Ljocht en Lûd
Sietse Broersma(Studio Noorderzon muziekproducties) CD opnames
Tjitske Flier Grime
Tineke van der Schaaf Bestjoer(foarsitter)
Hiltsje Stremler Bestjoer(skriuwer)
Annet Hankel Bestjoer(ponghâlder)
Johan Heddema Bestjoer
Sjoukje de Vries Bestjoer
Anne Jan Klijn Bestjoer