meiwurkers

REZJY en SKRIPT(BEWURKING)
Romke Gabe Draaijer, Sjoerd Blom, Joke Krist

SKRIPT
Rezjy mei de bern

MUZYK, MUZIKALE LIEDING / SANG
Joke Krist

KOSTÚMÛNTWERP
Dianne Bonnema                                                                                                                                                                

LÛD en LJOCHT
Siebren Greidanus, Marius Del Grosso 

FILMCREW

Wybo Smids, Jocob Fokkens, Tieme Tolsma, Klaas Ytsma                                                                                                     

FOTOGRAAF
Johan van der Klaauw

BESTJOER
Tineke van der Schaaf (foarsitter), Hiltsje Stremler (Skriuwer), Annet Hankel (ponghâlder), Johan Heddema, Anne Jan Klijn,

PR en SPONSORINGSKOMMISJE
Ytsje Hijma, Annet Hankel, Hiltsje Stremler, Marjan Koldijk

BOUPLOECH
Anne Jan Klijn 

OMBALLINGS EN FERFPLOECH
Janneke Bijlsma

NAAIPLOECH DIANNE BONNEMA 

Jeltsje Kramer, Hessie Rozenberg, Jet Vellinga, Marieke Boersma, Fia Snippe, Janny Fokkema, Marijke Prins, Paula Keuning, Gerda v. Pelt, Marieke(beppe fan Talitha), Joke Santema, Jetske(beppe fan Freark)                                                                       

KAP EN GRIME                                                                                                                                                             

Tjitske Flier, Akkeriem Zijlstra, Ellie Bouwhuis, Kim, Selma, Wilma Bonnema, Miranda de Heer

FOARMJOUWING
Wybo Smids

THÚSSIDE
Tineke van der Schaaf, Wybo Smids

EN FIERDER
EHBÛ 'ers
Parkearders
Famylje Bruinsma en Famylje Vellinga
Nico van der Werf
De boeren dy't in boerd yn harren lân hawwe
Ús sponsors
Ús stipers (ek freon wurde fan it BIS? Dat kin al fanôf 10€. Mail nei bis.berneiepenloftspul@gmail.com).
Doarp Easterwierrum en Behearskommisje De Tysker
De frijwilligers fan De Tysker
....en alle oaren dy't op hokker wize dan ek in bijdrage levere hawwe.

Foto's fan de foarstelling meie net kommersjeel oanbean wurde.

Namme Funksje
Joke Krist Regie/Sang/Beweging/Skriptbewurking
Sjoerd Blom Regie/Skriptbewurking/Beweging
Romke Gabe Draaijer Regie/Skriptbewurking/Beweging
Tineke van der Schaaf Bestjoer (Foarsitter)
Hiltsje Stremler Bestjoer (Sekretaris)
Annet Hankel Bestjoer (ponghâlder)
Johan Heddema bestjoer (decor/parkeren/pleatsen reklame)
Anne Jan Klijn Bestjoer (Decor)
Dianne Bonnema Kostúmûntwerp
Sieberen Greidanus Lûd en Ljocht
Marius del Grosso Ljocht en Lûd
Johan van der Klaauw Fotograaf
Jeltsje Kramer Koordinator naaiploech
Ytsje Hijma Koordinator PR
Janneke Bijlsma Koordinator Omballings/Ferf
Freark van der Eems Spiler
Sara van Eeden Spiler
Hester Dieuwke de Boer Spiler
Nynke Hijma Spiler
Marrit Frederike Tolsma Spiler
Hessel Abels Spiler
Brechtsje Rijpma Spiler
Nienke Ytsje Speerstra Spiler
Elisah de Boer Spiler
Fenna Keuning Spiler
Isabeau van Baarle Spiler
Fimme de Boer Spiler
Jada Geertsma Spiler
Benthe Witteveen Spiler
Talitha Lemstra Spiler
Fenne van der Veen Spiler
Marijn Metz Spiler
Lena Brouwers Spiler
Tesse Froukje Faber Spiler
Jurre Breukelaar Spiler
Roos Nieuwenhuis Spiler
Hidde Benedictus Spiler
Sanne Frouk Dijkstra Spiler
Jan Vollema Spiler
Siske Douma Spiler