meiwurkers

REZJY
Romke Gabe Draaijer en Sjoerd Blom
SKRIPT
Peter Sijbenga, Romke Gabe Draaijer en Sjoerd Blom
MUZYK
Peter Sijbenga
MUZIKALE LIEDING / SANG
Joke Krist
LIETTEKSTEN
Peter Sijbenga
DÛNS
Niels van der Wal
YNSTEKSTER
Alie Stropsma
LÛD en LJOCHT
Siebren Greidanus, Marius Del Grosso en Nick Bangma
DEKÔRÛNTWERP
Jan Bruinsma
KOSTÚMÛNTWERP
Dianne Bonnema
KOSTÚMÚTFIERING
Û.l.f. Dianne Bonnema
GRIME
Yke Tjalsma, Tjitske Flier, Gerlofke Beukens, Miranda van der Steen en Wilma Bonnema
BESTJOER
Baukje Hiemstra (foarsitter), Tineke van der Schaaf (skriuwer), Annet Hankel (ponghâlder)
Johan Heddema, Pieter Dijkstra, Jan Franke Heida, Ria Kraa, Hiltsje Stremler en Margje van der Velde
PR- EN SPONSORKOMMISJE
Ria Kraa, Marjan Koldijk, Annet Hankel, Maria Molenbuur, Jelle Wierenga, Sander Metz en Auke Stremler
FOTOGRAAF
Johan van der Klaauw
TÚNMIX en CD PRODUKSJE
Sytse Broersma - Studio Noorderzon Muziek Producties
BOUPLOECH en FERFPLOECH
Herman Koops, Joop Bootsma, Johan Heddema, Jan Franke Heida, Frank Rijpma,
Frans Stap, Jo Albert Kooistra, Bindert Tinga, Eelco de Vries, Lieuwe Hoekstra,
Frederik Dijkstra, Hendricus Tacoma, Rintsje de Boer, Arjen Kok, Hein Schukken,
Martin Algra, Frans Kramer, André Talman, Richard Rob, Yeb Seffinga en Rindert van der Eems
Marjan van Eerde, Joke Hoekstra, Margje van der Velde, Janet Dijkstra, Carin Ypma, Romy Bos,
Paula Boersma, Lysbeth Posseth, Petra van Gunst, Coby Kirkenier, Thea Klijnstra,
Anneke Rob, Anja Abma, Maria Molenbuur, Lieske Algra, Petra Bakker
OMBALLINGEN
Ids Boersma, Marjan van Eerde, Joke Delfsma, Carin Ypma, Paula Boersma, Sieuwke Rijpma,
Tineke van der Schaaf, Petra van Gunst, Lysbeth Posseth, Arturo de Pascual en Hiltsje Stremler
KATERING
Frijwilligers De Tysker en frijwilligers BIS
FOARMJOUWING
Wybo Smids
THÚSSIDE
Marjan Koldijk, Nanne Hoitenga, Wybo Smids en Mattheo van Rijs
EHBÚ
û.l.f. Annet Hankel
TRIBUNEBOU
Karel Kolkman
MEI TANK OAN:
De âlden fan de bern
Ús Sponsors!
EHBÛ 'ers
Parkearders
Famylje Bruinsma
Famylje Vellinga
Famylje Koster
Nico van der Werf
De Boeren dy't in boerd yn harren lân hawwe
Ús Stipers (freonen fan it BIS)
Doarp Easterwierrum en Behearskommisje De Tysker
Alle oaren dy't op hokker wize dan ek in bijdrage levere hawwe

Foto's fan de foarstelling meie net kommersjeel oanbean wurde.

Der binne (noch) gjin meiwurkers fan dit jier.