kaarten

1ste Foarstelling BIS útferkocht!

Woansdei 15 juny

1ste Foarstelling BIS útferkocht!

De foarstelling fan 1 july is útferkocht! Foar de oare foarstellingsdata binne noch wol kaarten! Mar it begjint aardich te rinnen, dus WACHTSJE NET TE LANG, oars fiskje jo efter it ......Dus bestel no gau jo kaarten!
Oant sjen yn'e pastorietún fan Easterwierrum.

 

© Copyright 2024 - Berneiepenloftspul