kaarten

AUDYSJE BIS 2020 OPJAAN OANT EN MEI 10 JANNEWARIS

Freed 27 desimber

OPJAAN KIN NOG OANT EN MEI 10 JANNEWARIS

Wolsto noch audysje dwaan foar BIS 2020 en sitsto yn groep 7 of 8 fan it basisûnderwiis yn de Greidhoeke, fynst toanielspylje, sjonge en dûnsje machtich mooi? Wachtsje dan net te lang mear mar jou dy op. Do kinst dy noch opjaan oant en mei 5 jannewaris.

 

© Copyright 2024 - Berneiepenloftspul