kaarten

Audysjes BIS 2022

Moandei 31 jannewaris

Audysjes BIS 2022

Te gekke Audysjes BIS bin 'n feit!
Op 22 en 23 jannewaris hat 'n groep bern fan groep 7 en 8 audysje dien foar BIS. Wat 'n kultureel talint en wat 'n power'. Fanôf 29 jannewaris geane wy los, dan fynt de kick off plak! Jim hearre mear fan ús de kommende tiid!! Johan van der Klaauw makke wer prachtige foto's! enne... wat wiene wy bliid dat we wer 'live audysjes" dwaan koene yn 'e Tysker yn Easterwierrum!
© Copyright 2024 - Berneiepenloftspul