kaarten

BIS docht ek NL-DOET!!

Sneon 5 april

BIS docht ek NL-DOET!!

Al wie it 22 maart net al te bêst waar, mar dochs hawwe wy flink oan it snoeien west yn de pastorijtún. Yn it kader fan NL-Doet hawwe wy soks marris by it ein hâwn. We binne noch net hielendal klear, mar dat komt wol as it waar ek wer wat better der is.

© Copyright 2024 - Berneiepenloftspul