kaarten

BIS SIKET NIJ TALINT!!!!!!!

Sneon 17 april

BIS SIKET NIJ TALINT!!!!!!!

BIS SIKET NIJ TALINT!!!!!!!

 

en wy sykje no in kear gjin bern, wy sykje folwoeksen minsken dy't it leuk fine om bestjoerlik of yn kommisjes mei te tinken en te helpen by it iennichste

berne iepenloftspul fan Fryslân, miskien wol fan hiel Nederlân.

 

Dus bisto:

Kreatyf, in tûzenpoat, gesellich, kinst goed meitinke en/of hasto oersicht, hast wat mei sinten of liederskip of fynst it leuk om mei korrespondinsje/kommunikaasje oan 'e slach te gean

of hast gewoan in goed stel hannen??

 

Is dyn antwurd hjirop: Ja, dat fyn ik leuk om te dwaan!?

 Jou dan efkes lûd. Dan kinne wy dy dêr noch folle mear oer fertelle.

 

Reagearje kin fia in mailtsje nei

bis.berneiepenloftspul@gmail.com

Of fia de tillefoan 06-13488000

 

© Copyright 2024 - Berneiepenloftspul