kaarten

Bis TV yn Aksje!

Tiisdei 12 april

Bis TV yn Aksje!


Sûnt dit jier hat it BIS har eigen "TV". Guido Dijkstra en Jacob Fokkens meitsje geregeld in echte "Reportaasje" oer hoe fier at we binne mei de foarstelling fan dit jier.

Foar mear ynformaasje EN de filmkes 1, 2 en 3 en sjoch BIS TV!!!!

 

© Copyright 2024 - Berneiepenloftspul