kaarten

BIS Winner Gouden Gurbe Publykspriis!!!!!!

Moandei 8 oktober

BIS Winner Gouden Gurbe Publykspriis!!!!!!

Nei al in pear kear neamt west te wêzen en sels ek nomineert te wêzen foar it bêste stik, wie de lêste Gouden Gurbe dochs foar ús!! De bern wienen fansels út de skroeven sa bliid!!! In grutte opstekker foar dizze jonge talinten!

Prachtig! Machtig!
Alle bern, heiten en memmen, meiwurkers, sponsoren, fûnsen en oare frijwilligers..........

TIGE TANK!!

 

 

 

© Copyright 2024 - Berneiepenloftspul