kaarten

Bouploech yn aksje!!

Woansdei 25 maart

Bouploech yn aksje!!

De bouploech fan BIS is alwer in pear wiken los..jaja wiken...4 juni is it samar!!  Yn'e loads fan it eardere Mannen van Staal yn Winsum binne de mobiele dekôrstikken ynelkoar setten. Dat de bêrn kinne der al vaak mei oefenje. Ek wurdt it dekôr bûten al útsetten. Sneon spytich genôch earst min waar mei NL-Doet mar der is dochs noch wol wat dien.

 

© Copyright 2024 - Berneiepenloftspul