kaarten

Bouwe Bouwe en nochris....o,ja Fervje!!!

Sneon 21 maaie

Bouwe Bouwe en nochris....o,ja Fervje!!!

Ek de heiten en memmen binne drok oant wurk, en der moat noch hiel wat gebeure!! It is noch net klear!!

© Copyright 2024 - Berneiepenloftspul