kaarten

Breaking news!

Moandei 12 juny

Breaking news!

Breaking news.....Himmelaksje fan de binde fan de Swarte Hân rint finaal út de hân!!
It begon allegear mei it mystearje fan de Swarte Hantsjes troch hiel Littenseradiel. Oant Bromsnor derefter kaam dat dit it wurk wie fan de Binde. Hawar, de Binde moast oan de himmel mar hoe moat dat.....sûnder wetter & sop??
De brânwacht fan Mantgum hat de Binde út de brân holpen mar jo kinne wol riede hoe dat ôfrûn is✋🏿

© Copyright 2024 - Berneiepenloftspul