kaarten

DE Try-Out fan jûn giet net troch!

Tiisdei 20 juny

DE Try-Out fan jûn giet net troch!

No hat it wiken en wiken NET reint, mar no krekt fannejûn komme der de earste buien oan. No hat de natoer wol ferlet fan wat wetter, mar ja earlik sein WY NET!.

De Try-Out of wol Generale foar de Easterwierrum 'ers is no moarn-te-jûn om 20.00 oere.

 

© Copyright 2024 - Berneiepenloftspul