kaarten

Dekôrbou en Repetysje 14 april

Woansdei 18 april

Dekôrbou en Repetysje 14 april

Der wurdt op 't stuit hiel hurd wurke oan it grutte dekôr fan BIS. De heiten hawwe it der tige drok mei, mar dan komt der fansels ek wat!! It wurdt prachtich!

© Copyright 2024 - Berneiepenloftspul