kaarten

Eltsenien Betanke!

Tiisdei 25 july

Eltsenien Betanke!

BIS2017 - Pietje Bell sit der wer op! Wy hawwe 6 prachtige foarstellings hâwn! Wy kinne werom sjen op in tige slagge periode foar de bêrn en alle meiwurkers. De bêrn hawwe wer in soad leart en wer nije freonen makke. Wy sille sjen wat 2018 ús bringt, nije gemeente - nije útdagings! It sil grif goed komme, de taridings binne al yn gong set. Wy wolle eltsenien tank sizze dy't ús holpen ha BIS 2017 wer mooglik te meitsjen!
Oan de bêrn, âlders en meiwurkers in goeie fekânsje tawinske en oant 20 oktober! Ynformaasje folget noch fansels. Om noch wat ôf te kicken....hjir de allerlêste foto's.
 

© Copyright 2024 - Berneiepenloftspul