kaarten

Feroaring yn' Foarstellingsdata

Tongersdei 19 maaie

Feroaring yn' Foarstellingsdata

De foastelling dy 't oarnearre wie foar Sneon 2 juli hawwe wy ferpleatse moatten nei FREED 8 juli!
It muzykbarren DO KOMST is al 25 jier lang op'e earste sneon yn juli. Sa ek dit jier wer. Mar mei it plannen fan'e jûnen fan it BIS is dit oer'e holle sjoen.
Twa grutte aktiviteiten yn sa'n lyts doarp as Easterwierrum dat kin fansels net. Boppedat byt it elkoar en we moatte fansels net yn elkoars faarwetter sitten gean. Dus! "Hoort zegt het Voort"  Sneon 2 juli wurdt freed 8 juli!

   

 

© Copyright 2024 - Berneiepenloftspul