kaarten

Foarstelling fan hjoed 24 juny giet NET TROCH!

Snein 24 juny

Foarstelling fan hjoed 24 juny giet NET TROCH!

Yn ferbân mei de minne waarsomstannichheden giet de foarstelling fan sneintemiddei 24 juny net troch.

Ek op de reservedatum fan moandei 25 juny sil der net spile wurde. 

Minsken dy ’t kaartsjes hawwe foar fan ‘e middei, kinne nei ien fan 'e oare data oerboekt wurde. Fia kaartferkeap@berneiepenloftspul.nl kinne jo efkes trochjaan nei hokker foarstelling de kaart(en) oerboekt wurde moatte.

De oare foarstellings binne op:

Woansdei 27 juny om 14.30 oere

Freed 29 juny om 20.30 oere

Sneon 30 juny om 20.30 oere

Woansdei 4 july om 14.30

Freed 6 july om 20.30 oere

 

Mei freonlike groetnis,

 Ut namme fan it bestjoer fan it Berne Iepenloftspul Easterwierrum,

Attie Zijlstra

(skriuwer)

 

 

 

 

 

© Copyright 2024 - Berneiepenloftspul