kaarten

Foarstelling FREED 30 JUNY GIET NET TROCH!

Freed 30 juny

Foarstelling FREED 30 JUNY GIET NET TROCH!

Fanwege it waar, en de fierdere foarút sichten giet in jûn NET Troch.
Jimme binne allegearre wolkom op snein-te-middei om 15.30!!
Hawwe jimme fragen oangeande kaarten, dan graach efkes maile nei: kaartferkeap@berneiepenloftspul.nl
Oant dan!


 

© Copyright 2024 - Berneiepenloftspul