kaarten

Foarstellingsdata yn 2012

Tongersdei 22 desimber

Foarstellingsdata yn 2012

De foarstellingsdata foar de komende produksje binne foarearst fêstlein op bijgeande data. De eerste trije kolommen binne de foarstellingsdata. Ûnder útwykdata steane de data wêrop spile wurdt mocht in "gewoane" foarstelling net troch gean kinne fanwege it waar!

Klik HJIR foar de foarstellingsdata fan 2012
 

De foarstellings fine plak yn’e pastorietún oan’e dilledyk yn Easterwierrum.

Yntree: Bern oant 'e mei 12 jier (basisskoalle) €9,= en Folwoeksenen € 12,=
Groepen grutter dan 10 persoanen kinne 10% koarting krije.

Mocht in foarstelling, om wat foar reden dan ek, net trochgean, dat meitsje wy dat hjir op de thússide bekend!
Foar de middeifoarstellings om 13.00 oere en foar de jûnfoarstellings om 18.00 oere.

 

 

 

© Copyright 2024 - Berneiepenloftspul