kaarten

Foto's 2e Ronde BIS audysjes

Snein 29 jannewaris

Foto's 2e Ronde BIS audysjes

Ús húsfotograaf Johan van der Klaauw hat wer in tal kykjes makke fan ôfrûne sneon.

De bern hawwe wer in leuke moarn hawn, mar ja der moasten juster nochris 14 bern ôffalle. In swiere klus foar ús Artistyk Team...Tiisdei krije de bern berjocht oft se mei spylje as .....net. In pear spannende dagen dus. Mar hoe dan ek, jimme hawwe allegearre tige jimme bêst dyn! Dêr hat it dus net oan lein. Miskien it oar jier wol???

Súkses foar alle 34 bern dy't fan jier mei spylje sille.

 

© Copyright 2024 - Berneiepenloftspul