kaarten

Foto's repetysje woansdei 17 april en bouwerij 20

Snein 21 april

Foto's repetysje woansdei 17 april en bouwerij 20

Reptysjefoto's fan woansdei en bouerij fan juster...dus minsken der gebeurt fan alles yn Easterwierrum..Hâld FB yn'e gaten...meikoarten mear ynformaasje...oer??? Ja dat ferklappe wy noch net! #BIS2019 #berneiepenloftspul #bisberneiepenloftspul #hetwordtmooi

© Copyright 2024 - Berneiepenloftspul