kaarten

Generale 20 juni! Foto's!!

Freed 22 juny

Generale 20 juni! Foto's!!

Ús húsfotograaf hat allegearre wer tige moaie foto's makke. Op dizze wize krije we in goed byld fan hoecht it derút komt te sjen. De bern wiene al goed op dreef, it lûd wie goed en it ljocht ek. No jûn de puntsjes noch op de i! En dan kin it moarn mar oangean mei de premjêre!!!

© Copyright 2024 - Berneiepenloftspul