kaarten

Gouden Gurbes 2011 Filmkes

Tongersdei 20 oktober

Gouden Gurbes 2011 Filmkes

Jacob en Guido hawwe noch twa filmpkes makke. By de útrikking mocht de bern fan it BIS twa kear optrede!!
Hoe 't dat der út seach? Sjoch by it kopke BIS TV foar dy 2 lêste filmpkes.

© Copyright 2024 - Berneiepenloftspul